یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۵۵

پروژه نمایشگاه دائمی فرش قم 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است