شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۸

پروژه نمایشگاه دائمی فرش قم 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است