چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۴۰

پنتاگون می گوید در حمله به بندر الحدیده یمن نقش ندارد