چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۸

پیاده روی حرم تا حرم در سنقرو کلیایی برگزار شد