یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۱:۵۶

پیروانی: همه بازیکنان را می خواهیم، از خدای شان است در اینجا بازی کنند کریمی افتخار پرسپولیس است