پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۳۴

پیکر مرحوم علیزاده در زادگاهش به خاک سپرده شد