چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۵۶

چاپ 240 مقاله در دانشگاه آزاد خرم آباد تا پایان امسال

1. چاپ بیش از 90 مقاله در دانشگاه آزاد خرم آباد - ایسنا

19 مارس 2017 ... معاون پژوهشی دانشگاه آزاد خرم‌آباد از چاپ بیش از 90 مقاله در این دانشگاه در سال 96 خبر داد.

2. کنفرانسها و همایش های دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد - همایش های ایران

پایگاه اطلاع رسانی و فراخوان مقاله کنفرانس و همایشهای علمی پژوهشی ایران اطلاع رسانی و فراخوان مقالات همایشها ، کنفرانسها و کنگره های ... سازمان علمی برگزار کننده همایش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد ... تاریخ برگزاری: ۵ خرداد ۱۳۸۹ تا ۶ خرداد ۱۳۸۹

3. معاونت پژوهشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

آخرین فرصت تاریخ دفاع از پایان نامه, ١٣٩٧/٠٤/٢٤ ... آخرین ویرایش پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری واحد خرم اباد ... اطلاعیه تشویق مقالات غیر مصوب و بدون مجوز.

4. : ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﺬ دو ﻧﻤﺮه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎﻻت در ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺸﻲ . ﭘﺲ از ا - دانشگاه آزاد اسلامی ...

16 نوامبر 2010 ... ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم دﻓﺎع داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪ ... ﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻت زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻤﺮه ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ آن ﺑﺎ ... ﺗﺎ. 7. ﻧﻤﺮه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه ﻣﻘﺎﻻت ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮه ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ. ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ...

5. راهنمای نگارش مقالات - یافته - Yafteh

ب-مقالات مروری ( Review Articles ) پذیرفته شده از نویسندگان با تجربه کافی در موضوع ... به زبان فارسی، انگلیسی یا زبان دیگری چاپ نشده و یا به طور همزمان برای نشریه ... و منابع در پایان جداول ، نمودارها و تصاویر هر کدام در صفحات جداگانه ضمیمه گردند. .... آدرس: خرم آباد کیلومتر 3 جاده خرم آباد- بروجرد، پردیس دانشگاهی - دانشگاه علوم ...