جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۱۶

چرا به بعضی ها اعتماد می کنیم و به بعضی ها خیر؟!