شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۵۳

کاهش اتکا به شهریه با اجرای طرح های درآمدزا اعضای هیأت علمی موظف به ارائه ...

1. درآمدزایی دانشگاه آزاد از طریق املاک/ کاهش وابستگی به شهریه ...

4 نوامبر 2017 ... شاکری گفت: ظرفیت ها متناسب با جهت گیری های دانشگاه از بالقوه به بالفعل تبدیل خواهند شد. ... برنامه داریم درآمدها در راستای پشتیبانی علمی، آموزشی و پژوهشی باشد. ... سرپرست مرکز عمرانی، املاک و مستغلات دانشگاه آزاد گفت: به طور مثال ... ترکیب اعضای «شورای استانی اقتصاد دانش‌بنیان» دانشگاه آزاد مشخص شد ...

2. دانشگاه آزاد باید با ایجاد منابع غیر شهریه ای تهدید ها را به فرصت ...

15 دسامبر 2015 ... رییس دانشگاه آزاد در جلسه هیات امنای این دانشگاه خطاب به روسای واحدهای دانشگاهی ... در اجرای طرح شهرک های فناوری دانشگاه آزاد اسلامی کلیه موارد علمی،پژوهشی، ... همچنین در ادامه جلسه دکتر نوابخش رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به ارائه گزارشی از ... نوابخش همچنین به جذب اعضای هیات علمی در استان تهران اشاره کرد و ...

3. آنا | شهریه دانشگاه آزاد

کاهش اتکا به شهریه با اجرای طرح‌های درآمدزا/ اعضای هیأت علمی موظف به ارائه طرح‌های پژوهشی می‌شوند. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر با تشریح برخی طرح‌های واحد ...

4. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد: درآمدزایی خارج از شهریه دانشگاه با ...

21 آوريل 2015 ... قاسمی با اشاره به اجرای پروژه‌های عمرانی متعدد در سال 93 در این دانشگاه ... وی از جذب 15 هیئت علمی در سال گذشته با مدرک دکترا خبر داد و گفت: امسال ...

5. دانشگاه ها از راه تولید علم کسب درآمد کنند - خبرگزاری علم و فناوری

5 سپتامبر 2017 ... رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان با اشاره به اینکه دانشگاه ها باید به ... که می توان به درآمدهای غیر شهریه ای رسید تشکیل ، راه اندازی و تقویت شرکت های ... خاطرنشان کرد : اعضا هیات علمی برای درآمد زایی و تولید علم و دانش که به تولید ... ساطعی با اشاره به اینکه یکی از روش‌های موثر در کسب درآمد اجرای طرح‌های سا‌ها، ...

6. آسیب شناسی و طراحی الگوی مطلوب اجرای اصل 44 قانون اساسی در توسعه

با رشد. كيفی كافی در شاخص. هایی مانند سرائه. ي. فضاي كالبدي، تعداد و هرم هيأت ... از كل آموزش عالی غيردولتی به غيردانشگاه آزاد اسالمی مربوط می ...... اهداف فرعی طرح به قرار زیر است ... اعضاي هيأت علمی دانشگاهی متخصص موضوع قلمرو پژوهش خواهند بود ..... دریافت شهریه در قبال طراحی و ارائه دوره هاي كوتاه مدت آموزش عالی و یا اجاره اماكن و ...

7. اصل مقاله (2290 K) - نشریات - پژوهشگاه تربیت بدنی

ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و از ﻧﻮع. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي. اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮑﺪه. ﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ. ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان (ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ) ...

8. 1 ۰۰۰تومان) تعيين و اعلام مي‌شود. 2 00:22 90/09/06 با سلام - Apache

آيا اعضاي هيات علمي كه در اين رشته ها تدريس مي كنند همان اعضاي هيات علمي برنامه هاي ... در مورد طرحهاي پژوهشي كه بودجه كل آنها بيش از سقف تعيين شده براي تصميم گيري ... 121 10) هماهنگی برای ارائه خدمات فرهنگی و هنری به اعضاي مجمع و تامین منابع لازم ..... غرفه داران موظف به همکاري با مسئولين نمايشگاه بوده و در صورت تخلف از ضوابط ...

9. ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺔ ﻛﺎرﻧﺎﻣ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ﻋﻼﻣﻪ - معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی

داﻧﺸﮕﺎه. ﺑﺎ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. در. ﺑﺨﺶ. ﺣﻤﺎ. ﺖﻳ. از. ﻃﺮح. ﻫﺎ. ي. ﭘﮋوﻫﺸ. /ﻲ. ﻳﭘﺎ. ﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ. ي. داﻧﺸﺠﻮ. ﻳﻲ. 74 . ........ ...... ﻫﺎ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻠﻨﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي. ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻒ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ و رﻓﻊ آﺳﻴﺐ. ﻫﺎي ..... ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ آﻳﻴﻦ. ﻧﺎﻣﻪ .... آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي. ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎي. اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت. ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮاي اراﺋﻪ . در ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎي. ﺧﺎرﺟﻲ و ... اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ، ﭘﺎﻻﻳﺶ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع درﺧﻮاﺳﺖ، اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

10. مرکز پژوهشها - قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ...

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی ...