چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۴۱

کرمان جزو استان های برتر در حوزه آزادی و امنیت برای پروژه های شهری کرمان آبرو گذاشتم