چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۸

کرمان جزو استان های برتر در حوزه آزادی و امنیت برای پروژه های شهری کرمان آبرو گذاشتم