یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۲:۱۴

کسبه در سنگر جهاد اقتصادی همواره پشتیبان واقعی جمهوری اسلامی هستند