سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۳۵

کسبه در سنگر جهاد اقتصادی همواره پشتیبان واقعی جمهوری اسلامی هستند