سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۴۱

کشتی تهران به حمایت های بیشتر و جدی تری نیاز دارد وضع فعلی کشتی تهران نسبت به گذشته بهتر شده است