دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۰

کمیته امداد بوشهر از 375 خانواده زندانی حمایت می کند