شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۷

کمیته دانشجویی رهایی قدس تشکیل شد