سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۱۹

کنفرانس بین المللی افسانه، متافیزیک و دیالکتیک برگزار می شود