شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۱۸

کوه پیمایان گرفتار در سیل نیشابور نجات یافتند