پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۴۵

گام مثبت وزارت بهداشت در همکاری با ژاپن درحوزه تجهیزات پزشکی مراکزدرمانی از تجهیزات فرسوده استفاده ...