دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۵:۳۸

گام مثبت وزارت بهداشت در همکاری با ژاپن درحوزه تجهیزات پزشکی مراکزدرمانی از تجهیزات فرسوده استفاده ...