چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۱۹

گرانی های اخیر ناشی از فقدان مدیریت و راهبرد اقتصادی است