جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۰۳

گروه مهندسی راه اندازی در پروژه احداث واحد نمکزدایی اهواز متمرکز، مستقر شد