دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۲:۰۲

گروه مهندسی راه اندازی در پروژه احداث واحد نمکزدایی اهواز متمرکز، مستقر شد