دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۲۵

گفتمان سازی فرهنگی در مناسبت های مذهبی اولویت برنامه ها قرارگیرد

1. ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی - خبرگزاری مهر | اخبار ...

گفتمان‌سازی فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی اولویت برنامه‌ها قرارگیرد. همدان - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان گفت: ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در استان همدان ...

2. علی دشتکی - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

همدان - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان گفت: ۹۶۰ گفتمان دینی ویژه دانش‌آموزان در استان همدان ... گفتمان‌سازی فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی اولویت برنامه‌ها قرارگیرد.

3. تبلیغات اینترنتی – یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

معمولا شرکت های بزرگ با بودجه های تبلیغاتی زیاد از هر دو روش تبلیغات سنتی و اینترنتی ... گفتمان‌سازی فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی اولویت برنامه‌ها قرارگیرد.

4. علم اطلاعات و دانش شناسی - کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

.هدفمند و ساختارتر کردن جلسه های گروه حمایت اجتماعی به این صورت که پکیج های مشخص .... “تا مدت ها مردم از من می پرسیدند چه اتفاقی خواهد افتاد و می خواستند برنامه ای به آنها .... تداوم این اختلالات در طول زمان و گروه های سنی مختلف مورد بررسی قرارگیرد. ...... 2- با توجه به فرهنگ ایرانی- اسلامی و همچنین اثربخش بودن آموزش مفاهیم مذهبی بر  ...

5. طرح جامع گردشگری و صیانت از داشته های باغشهر مذهبی خوانسار - چشمه سار

7 مه 2017 ... طرح جامع گردشگری و صیانت از داشته های باغشهر مذهبی خوانسار ... با آن زندگی می کنیم و باید فرهنگ احترام به این داشته ها را به گردشگران و ... مهمان این منطقه هستند قرارگیرند بلکه برعکس این فرهنگ مردم خوانسار است ... ایم، به جای آن که گردشگر بی هدف و بدون برنامه در طبیعت خوانسار اوقات ... اضافه کردن دیدگاه جدید.

6. ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺮدم درآﻣﺪي ﺑﺮ ﻧﻘﺶِ دوﻟﺖ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ

ﻣﺸﺎرﻛﺖ. ﭘﺬﻳﺮي، ﻧﻘﺶ. ﻫﺎي دوﻟﺖ، ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺳﺎزي، ﻣﺸﺎرﻛﺖ. ﭘﺬﻳﺮي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﺸـﻜﻞ. -. ﺳﺎزي . . 1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻓﺮآﻳﻨﺪ .... ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ؛ ورزش. ﻫﺎ ..... در ﻓﻀﺎي ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎﻟﺒﻲ، ﻣﻔﻬﻮم دﻣﻮﻛﺮاﺳـﻲ و ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ ﻣـﺮدم ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮا .... ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎيِ. ﻛﻼن اﺟﺮاﻳ. ﻲ،. ﺳﻴﺎﺳﻲ و. ﻗﻀﺎﻳﻲ. ،. ﻓﻌﺎﻻﻧـﻪ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ. ﺟ. ﻮﻳﺪ. و واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ .... ﻧﻴﺰ، در. ﻣﻌﻨﺎيِ. ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﻳﺶ. ،. ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷـﺪه. و. در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭼﻮن.

7. دانلود متن مهندسی فرهنگی شماره 79 - شورای عالی انقلاب فرهنگی

برای فعاليت های فرهنگی، برنامه ريزی ضروری است و نمی توان انتظار داشت كه .... زمينه ها و راهكارهاي تقويت اعتماد به نفس ملي و خودباوري در جامعه. 6. ...... وزين عرب تنظيم شده، بی آنكه در تنگناهای شعری قرارگيرد. ...... Digital Opportunity Index (DOI ). ..... عرفی ش دن فرهنگ، سنّت های فرهنگی و مذهبی غالب، سطح توسعه يافتگی و تمايزات.

8. دريافت فايل كتاب - شوراي عالي انقلاب فرهنگي

و "کنترل سقط جنین باید در برنامه تحول در نظام سالمت گنجانده شود" تدوین گردیده‏ ... بیشتر قرارگیرد.‏ ... و نیز بومی سازی برخی مدل ها در حوزه ی بهداشت و درمان، در سال" ... این مناسبت اجتماعی و مهمّ کشور با والدت فاطمه ی زهرا )سالم اهلل علیها( به خصوص‏ ...... کند، که با مروری در گفتمان های مختلفی که در این زمینه است، به خوبی ابهامات و‏.

9. ایرنا - سازمان های مردم نهاد مذهبی و ملی در یزد ایجاد می شود

29 مه 2018 ... وی با بیان اینکه در زمینه مناسبت های ملی و مذهبی هیچ سازمان مردم نهادی، متولی نبوده افزود: تشکیل سمن ها در این موضوعات یکی از برنامه های دفتر امور اجتماعی ... و فرهنگی استانداری یزد خاطر نشان کرد: هنوز گفتمان سازی در سمن ها به شکل ...

10. بحران آب و زمین شناسي کشاورزي در آمایش سرزمین - اداره کل پدافند ...

و فرهنگ ســازی مؤثر پدافند غیرعامــل در همه ارکان فنی و .... البته گفتمان دیگری در زمینه امنیت نیز وجود. دارد که در ..... غیرت دینی و مذهبی ملت ماست که با حضور بر سر مرزها .... و جزو برنامه ها و اولویت های وزارت کشــور و ســایر ...... مناسبت چهل و هفتمین سالگرد ...... قرارگیرد. 2- شکست سد و بررسی سوابق آن در جهان. 2-1- تعریف شکست سد•.

11. دی ۱۳۸۷ - تاریخ اجتماعی کتابخانه ها - BLOGFA

نگاهی به فعالیتها و برنامه های متنوع کتابخانه ها در توسعه سواد اطلاعاتی به خوبی نشان ... حفظ هویت و تنوع فرهنگی به موازات همگن سازی فرهنگی ... تاکید برانسجام و تقویت روشهای آموزشی جهت جلوگیری از بیسوادی و اولویت دادن به نو ..... همچنين نبايدمنكراين مسئله بودكه مساجدوحسينيه ها درجامعه ازلحاظ منابع مذهبي(كتب ادعيه،قرآن ،احكام و.

12. ن ش ریه داخل ی موس سه خی ریه رفاه کودک - شماره 10 - بنیاد کودک

برنامه های مؤسسه قرار خواهد گرفت؛ اما اين نکته نبايد ارتقاء کیفیت. ارائه خدمات را تحت ... درخواست ها برای کمک به حدی است که برای انبار کردن، جداسازی و. بسته بندی  ...

13. جواد سامی - وزارت عدلیه

اقتصادي و فرهنگي و كنوانسيون حقوق مدني و سياسي است. ... ها وظيفه و مسئوليت دارند تا عدالت را از طريق تطبيق قوانين توسط ادارات عدلي ... تجارتي شهروندان و تطبيق فيصله هاي مدني و تجارتي مح ...... به كيفيت مؤثر فيصله قضايا و نوع آراء قضائي به ويژه از طريق برنامه ستاژ قضائي .... سازي اجراآت قضائي. "" .... ي و خارجي در اولويت.

14. Untitled

Index Medicus (WHO, EMRO), IndexCopernicus, SID, Iran Medex, Magairan, RICeST ..... اوﻟﻮﯾﺖ. ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺣﻮزة ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻼﯾﺎ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن. ﻋﻠﯽ اردﻻن، ﻣﺠﯿﺪ اﺷﺮف ﮔﻨﺠﻮﯾﯽ، ﻣﺤﻤﻮد ﻧﮑﻮﯾﯽ .... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺰﯾر. ي. ﺻـﺤﯿﺢ. و. ﮐـﺎرا. در. ﺑﺮﺧـﻮرد. ﺑـﺎ. ﺑﺤﺮان. زﻟﺰﻟﻪ. و اﻓﺰا. ﯾ. ﺶ. ﺧﺴﺎرت. ﻫـﺎ. ي. ﺟـﺎﻧﯽ ... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﯾـر. يﺰ. ﺑـﺮاي. اﻋـﺰام. اﯾﻦ. ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﺑﻪ. ﻣﺤﻞ،. ﻣﺸﺨﺺ. ﮐﺮدن. ﻣﺴﯿﺮ. اﯾﻤـﻦ. ﺑـﺮاي. ﺣﻤﻞ. وﻧﻘﻞ.

15. آدام اﺳـﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم - پرتال جامع علوم انسانی

25 نوامبر 2015 ... ﺳﺎزي. » ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ. اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﺟﻪ دارد . ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ. ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﯿﺎﻧﺎت ... درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰ .... اﻧﻮاع ارﺗﺒﺎط ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در دﺳـﺖ. ﻧﻮﺷـﺘﻪ. ﻫﺎ،. ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﻫﺎ ، ﮔﻔﺘﻤﺎن. ﻫﺎ، ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪات،. ﻧﻮارﻫﺎ. ي .... ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺪف. ﻫﺎ .... ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽ ..... ﻓﺮﻫﻨﮓ . اﻧﻘﻼﺑ. ﯽ. و. اﺳﻼﻣ. ﯽ،. ﮐﻪ. ﻫﻤـﺎن. « اﻗﺘﺼـﺎد. ﻣﻘـﺎوﻣﺘ. »ﯽ. اﺳﺖ،. ﯽﭘ. رو. ي. ﮐﻨﺪ. ﻧﻪ.

16. درحال حاضرشرکت آبفا استان اصفهان چه نوع خدماتی را به با راه اندازی سام

برنامه تلویزیونی حداقل30 قسمت می باشد تا از این طریق اصفهانی ها بیشتر از پیش ترغیب به مصرف صحیح آب شوند. بنی طبا طی2 سال گذشته فرهنگ سازی و آگاهی ...

17. + دریافت کتابچه راهنمای مدیریت محله - محله شمیران نو - محله های شهر تهران

ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﺤﻠﻪ o ... از حقوق و وظایف فارغ از ویژگی های طبقاتی ، نژادی ، قومی ، مذهبی ، اقتصادی ، سیاسی .... محله های مسکونی می پوشاند؛ از این رو کیفیت آن ها تأثیر مهمی در سیما و منظر ..... کارگروه اجتماعی ،آموزش و توانمند سازی ...... از سویي با فهم این موضوع مي توان در یک گفتمان دیني جایگاه رهبري الهي را نیز مورد ...

18. برنامه جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر پیشنهادی وزارت ...

23 جولای 2017 ... اولويت-ها-و-برنامه-های-اجرايی-در-حوزه-اجتماعی-و-فرهنگی ..... »همبستگي ملي« و » تاثیرگذاری بر فرآيند اجماع سازي بین المللي« ... دو-رويكرد-ايجابي-و-سلبي-در- دستور-كار-قرارگيرد. .... -گفتمان-ماندگار-انقالب-اسالمي-و-انديشه-هاي-واالي-امام-خميني -)رحمه-اهلل-عليه(-و-مقام-معظم-رهبري-)مد-ظله-العالي( y- .... های-مذهبی--و-قومی y-.

19. ماهنامه بشریت – شماره 187 » کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

جلسه سخنرانی به مناسبت روز جهانی صلح, بیتا اسدپور ... در این کتاب به قسمت های پنهان شده از تاریخ آلمان نازی و موفقیت های اجتماعی آن را که از رسانه های ..... عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به اولویت‌های پیگیری معاونت امور زنان و خانواده را ...... گفتمان سازی متناسب با ارزش ها و نیازها و شرایط روز بوده و مسلماً با نسخه های دستوری و ...

20. پیام دکتر آخوندی سرپرست دانشگاه صنعتی قم ، به مناسبت سال 1394

شاخص h-index دانشگاه صنعتی قم بنا بر اطلاعات پایگاه Scopus حدود یک سال گذشته ...... دانشجویان خود دانشگاه به ترتیب اولویت رتبه متقاضیان در آن رشته می باشد. .... لازم به ذکر است هزینه های دریافتی صرف مواردی ازجمله آماده سازی، اجرای برنامه های ...... های فرهنگی و مذهبی در دانشگاه و حمایت های به جا از تشکل ها ، دانشجویان و کارکنان ...

21. نقشه - فرمانداری میانه

... سرپرست فرمانداری ویژه میانه: اجتماعی کردن موضوع مواد مخدر مهمترین راه مبارزه با ..... بخشدار کندوان: شناسایی ظرفیت ها و عوامل درآمد زا باید اولویت کاری دهیاران باشد ...... و اجتماعی فرماندار میانه: منشور حقوق شهروندی باید به گفتمان عمومی تبدیل شود ...... و اجتماعی فرماندار ویژه میانه: اجرای مراسم ملی و مذهبی جزوی از برنامه های ضروری نظام ...

22. دوزبانگی ویژه‌نامه - پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

اطالعاتی، فراپیچیدگی ها و کیمیاگران فکری و فرهنگی به سر مي بریم ... یادگیری و تعلیم و تربیت دوزبانه و چندزبانه یکی از مشوق های عصر ... بلکه گفتمانی است ... چندزبانگی که به مناسبت همایش ملی »دوزبانگی و آموزش: چالش ها، ... و چندزبانه از طریق نظریه پردازی و مفهومی سازی فراهم آورد. ..... در مناطق دوزبانه مورد توجه قرارگیرد.

23. 11- (FARSI). - پژوهشکده تحقیقات کاربردی فرهنگ ایرانی - دانشگاه تهران

13 نوامبر 2015 ... بنیادین، ارزش ها و باورهای جامعه، فرهنگ سازی، آموزش،. تشکل های مردمی و ..... منظور این که تا قبل از ورود دولت با طرح و برنامه های. عمرانی و بهسازی در ...

24. شناسنامه علــمی- پــژوهـشی سال اول، شماره 1 ... - مجمع تشخیص مصلحت نظام

Denhardt, 2000 :549 را در اولویت قرار دهد) ... نظریه ارزش همگاني بحث مي کند که خلق ارزش همگاني هدف غایي برنامه ها. (. ... به شرح زیر قابل طرح است که الزم است با مراجعه به نظرات خبرگان مورد بررسي قرارگیرد: .1 .... انتظارات ملي/مذهبي ..... جوامع امروزی برای توسعه فعالیت های کارآفرینانه نیازمند حاکم کردن فرهنگ کارآفرینی هستند.

25. خلاصه فرایند خط مشی گذاری عمومی - دكتر كرم اله دانشفرد - خط مشی ...

18 ژانويه 2016 ... فرایند تبدیل و بیان اصول و اولویتهای سیاسی دولت به برنامه ها و ... خط مشی های خود را اجرا کنداز طریق برنامه ها به هدف کوتاه مدت تبدیل کرده و راه رسیدن به ... قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به خط مشی عمومی : بعد از انتخاب راه حل .... موردتوجه قرارگیرد. ..... تاثیر محیط های قانونی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی ، این مدل را ...

26. دریافت

بــه علیــزاده بیرجنــدی، زهــرا؛ »نقــش ترجمه هــا در رواج گفتمــان. انتقــادی وبحــران آگاهــی درعصرقاجــار«؛ در پژوهش نامــه ی انتقــادی متــون و برنامه هــای. علــوم انســانی، ...

27. روابط عمومی | سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران

پوشش‌ تبلیغی‌ ساختمانها و فضاهای‌ عمومی‌ سازمان‌ در گرامیداشت‌ ایام‌ و مناسبتهای‌ ویژه‌. – تدوین‌ و اجرای‌ طرح‌ جامع‌ تبلیغات‌ برای‌ فضاسازی‌ فرهنگی‌ – تبلیغی‌ در ساختمانها و محوطه‌ها. ... نظارت‌ و ارزیابی‌ فعالیتها و اعمال‌ نتایج‌ حاصل‌ در برنامه‌ها و فعالیتهای‌ آتی‌ . ... بنابراین‌ رفع‌ ابهام‌ و مشخص‌ کردن‌ تفاوت‌های‌ روابط عمومی‌ باتبلیغات‌ برای‌ ...