پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۲۰

یکی از روشهای بی اعتبار کردن علم در همه روزگاران

1. کاروانسرا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ساده‌تر از همه چنین می‌توان گفت که کاروانسرا ساختمانی است که کاروان را در خود جای می‌دهد و ... در کاروانسراهای دو طبقه، از حجره‌های پایینی برای انبار کردن کالاها و از حجره‌های بالایی ... پژوهشگران همین موضوع را یکی از دلایل اشتهار بیشتر کاروانسراها به ... آن به دست فراموشی سپرده شد و رباط و کاروانسراها اعتبار پیشین خود را از دست دادند.

2. پیشینه نام اصفهان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شهر اصفهان از روزگاران کهن تا کنون به نامهای: آپادانا، آصف‌هان، اسباهان، اسبهان، ... شهر اصفهان و وجود هنرمندان ایرانی باعث گردید تا یکی از زیباترین شهرهای مذهبی جهان که ... در دوره دیالمه، صاحب بن عباد که مردی کریم و فاضل بود، اصفهان را به مرکز علم و ادب ... اسکندر مقدونی هنگام دنبال کردن داریوش هخامنشی به پارتاک یا پارک یاگی آمد و آن ...

3. واکنش رسول جعفریان به ایده‌های یک استادروحانی دانشگاه علم وصنعت ...

17 جولای 2018 ... جامعه > آموزش - رسول جعفریان در روزنامه اطلاعات نوشت: ماجرای صفحه فعالیت‌های علمی و آموزشی استاد یکی از دانشگاه‌های تهران -آن هم دانشگاهی که مدعی علم و صنعت ... اندر حسرت فهم درست · یکی از روش‌های بی‌اعتبار کردن علم در همه روزگاران ...

4. تجربه‌ای‌ از سازگار کردن علم‌ و دین‌ از رئیس‌ مذهب‌ شیخیه - خبرآنلاین

15 آگوست 2018 ... اینها تعابیری است که در روایات آمده و همه یکی است. ..... در دوره صفوی · مردم اندر حسرت فهم درست · یکی از روش‌های بی‌اعتبار کردن علم در همه روزگاران ...

5. راه راست برای شاه سلطان حسین صفوی - خبرآنلاین

12 جولای 2018 ... راه راست، عنوان رساله ای است در اصول دین که در روزگار شاه سلطان حسین .... یکی از روش‌های بی‌اعتبار کردن علم در همه روزگاران · کرایه شتر از جده تا مکه ...

6. تاریخ و فلسفه علم - انقلاب علمی قرن هفدهم(11)

اگر چه اين بدان معني نيست كه همه قوانين فيزيك كلاسيك بي اعتبار بوده است اما .... احتمالا يكي از علل روي آوردن يانگ به شاخه هاي متعدد علم و رها كردن آنها بدون نتيجه گيري ... علاوه بر اين ،روش فوكو امكان اندازه گيري در فواصل بسيار كوتاه را داشت و مي ...... و همچنين تسلط بر مطالب و مسائل نجومي بود و اين همه فضايل درآن روزگاران به ندرت در ...

7. وقف‌نامه‌ای بسیار ادیبانه به قلم آقا حسین خوانساری - خبرآنلاین

18 جولای 2018 ... اصفهان دوره صفوی، بدون شک، و از هر جهت، یکی از بهترین شهرهای دنیای ..... یکی از روش‌های بی‌اعتبار کردن علم در همه روزگاران · کرایه شتر از جده تا مکه ...

8. ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن - پرتال جامع علوم انسانی

ﮔﺮاﯾﺸﺎت و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻓﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ..... ﻋﻠﻢ و اﺛﺒﺎت ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﻋﻘﯿﺪه، روش ﻋﻠﻤﯽ دﻧﺒﺎل .... ﮐﺮدن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻓﻮری ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان، ﻏﺎﯾﺖ اﻋﻼی وﺟﻮد ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ..... ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ، ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﻣﻬﻢ در ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ، ..... ﮐﺎﻣﻼ روﺣﯿﻪ آن روزﮔﺎران دوردﺳﺖ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ.

9. خلاصه کتاب " ثروتمند ترین مرد بابل " | Alireza Karim (علیرضا کریم ...

4 دسامبر 2015 ... در همه داستان ها علل مشكلات مالي مورد بررسـيقرار گرفته و راهكارهاي عملي جالبي ... و تلاش فقير و بي چيز بودند و از اين رو تصميم گرفتند تا راهي برايثروتمند شدن بيابند. ... در مورد مطالعه هم فرامـوش نكنيـدكه علم بر دو نوع است اول علمي است كه موجب ... آركاد سپس سالهاي متوالي و سخت كار خويش در ديوان مكاتبات و حك كردن ...

10. ماهنامه اقتصاد دانش بنیان - شماره 11 - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

کرد اال به روزگاران« به خصوص این مصرف زدگی آفت آرمانگرایی. ماست و با خلق و ... برای تامین مالی کسب و کارهای خرد با تاکید بر روش کراد. ( در برابر ... طبق شروط قبال معین شده، به مبلغ اعتبار دسترسی پیدا کند. وام بلندمدت: ..... بـه علـم و فنـاوری روز اسـت و یکـی از راه هـای تحقـق .... تولیـد داخـل را بی شـمار می دانـد و می گویـد: » جنـس.

11. ضرب خطی در درس روشی نو درآموزش عملیات ضرب به ... - ResearchGate

یعنی بی نهایت باشی اما مباد آن ... دربرنامه ی درسی و آموزشی ، برقرار کردن پیوند ریاضیات با کاربردهایش در ... یکی ازراههای جدی برای حلّ مسئله توجه به تاریخ علم ، گفتگو در باره ی مردان علم و .... که روی یک صندلی و در سایه درختی نشسته باشید و فارغ از جار و جنجال روزگار ، ... جزئی اشتباه به قیمت از شکل افتادن همه ی بنا تمام می شد.

12. ﻋﻠﻞ و اﺑﻌﺎد آن ﭘﻼﮔﻴﺎرﻳﺴﻢ، ،ﻲ ﻋﻠﻤ ﺳﺮﻗﺖ

1392. ﺳﺮﻗﺖ. ﻋﻠﻤ. ،ﻲ. ﭘﻼﮔﻴﺎرﻳﺴﻢ،. ﻋﻠﻞ و اﺑﻌﺎد آن. ﭘﺮﻳﺎ اﻛﺒﺮي، ﻣﻈﻔﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻬﻲ. ﻓﺮ. ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ .... ﻢﻴ . اﻟﺒﺘﻪ واﺿﺢ و ﻣﺒﺮﻫﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ا. ﻳ. ﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔ. ﻲ. ﻫﺮﭼﻪ ﺑـﺮ اﻋﺘﺒـﺎر و. ﺳﻄﺢ ﭘﺬ. ﻳ. ﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪﮔ. ﺑﻲ ... در ﻫﻤﻪ. ي ﻣﻮارد دزدي ادﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﺎده. ﺗـﺮﻳﻦ ﻛﻠﻤـﺎت ﻗـﺮار دادن. ﻣﺘﻦ ﻳﺎ اﻳﺪه. اي از ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺸﺎت و ﻣﻘﺎﻻت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر .... روش. ﻫـﺎ. ي. اﻧﺪ. ﺸﻳـ. ﻴ. ﺪن، ﺻـﺤﺒﺖ ﻛـﺮدن و ﻧﻮﺷـﺘﻦ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ. ﺣﻮزه. ﻫﺎ. ي. آن ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﻧ.

13. ﺟﻠﺪ دوم

4 مارس 2013 ... ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺑﻮﻣﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺵ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻨﻴﺎﺩ / 1269 ... ﻓﻜﺮ، ﻋﻠﻢ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﮕﻮ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺍﺭﺯﺷﻰ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ ﺍﻟﮕﻮ ...... ﺍﻧﺪﺍﺯ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭي ﻭ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﺍﺳﺮﺍﻑ ﺭﺍ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﺮ ﺑﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺷﻤﺮﺩﻥ ﺑﺎﺭﻭﺭي ﻛﺸﺎﻭﺭﺯي، ...... ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﺗﻌﻠّﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﻜﻲ ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﻝ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺧﻼﻕ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻩ ﭼﻮﻥ ﺧﺸﻢ ﻭ ﺑﺨﻞ ﻭ ﺭﻳﺎ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ.

14. در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻧﻘﺶ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺪاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ - پژوهش های جغرافیایی

5 فوریه 2005 ... ﺑﺎ ﺣﻀﻮر داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ در روزﮔﺎر ﻣﺄﻣﻮن ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﻀﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ را آﻏﺎزی ﺑﺮای ﺗ ... و ﺑﻠﻨﯿﻮس از ﺟﻐﺮاﻓﯿﺪاﻧﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﯾﻮﻧـﺎن و از ﻫﻤـﻪ ﻣـﺸﻬﻮرﺗﺮ ﺑﻄﻠﻤﯿـﻮس، ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺪان اواﯾـﻞ ﻗـﺮن دوم ..... ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺮاﮐﻨﺪۀ ﯾﻮﻧﺎن و اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ و ﮐﻠﺪه را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻘـﻞ ﮐـﺮد و ...... ﺗﺼﺮف در روش ﻋﻠﻤ. ﺑﯽ. ﯿ. ﺮوﻧـ. ﯽ. آن را در زﻣـ. ﯿ. ﻦ ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮده اﺳـﺖ و آن. اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن.

15. اصل مقاله (464 K)

خطبه فدکیه یکی از معتبرترین خطبه های منقول از حضرت زهرا(س) می باشد که پس از ... بافتی منسجم و بی نظیر دارد، به گونه ای که ویژگی های صوتی واژگان و جملات و ... نقد زیباشناسی در ادبیات در نقد بیانی (علم بیان و اصول بلاغت و معانی و بدیع) که ... ارزشی درونی (ذاتی) و مجرد دارد و همزمان، ارزشی موضوعی دارد که نتیجه اعتبارات و عوامل.

16. ﺷﯿﻮﻩ ﻧﻘﺪ - جشنواره نقد کتاب

ﻫﻤﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺰﻭﯾﻨﯽ (ﻣﺘﻮﻓﺎﯼ 1328 ﺷﻤﺴﯽ) ﻣﺆﺳﺲ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻭ ﺍﺩﺑﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ..... ﻧﻮﯾﺲ" ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ٬ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻬﺎﯼ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗـﻊ ﻧـﻘﺪ. ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﻨﺪ. ... ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﺻﻮﺭﯼ ﯾﺎ ﺻﻮﺭﯼ ﻣﺤﺘﻮﺍﯾﯽ٬ ﻧﺜﺮ ﯾﮏ ﺍﺛﺮ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯾـﺎ. ﺗﺄﻟﯿـﻒ ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ..... ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮﺟّ ﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﻗﺪﻣﺖ ﻭ ﺻﺤﺖ ﻣﺘﻦ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻥ ﻣﺒﻨﺎ٬ ﺑﺎﯾﺪﺏ ﺭﻭﺵ ﺗﺼﺤﯿﺢ: ..... ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﺍﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣـﺎ ﮐـﻪ ﻇـﺎﻫﺮﴽ ﺍﻓـﺮﺍﺩ.

17. ریشه های تاریخی اصطلاحات و ضرب المثل های فارسی - سرگرمی ...

11 جولای 2010 ... پا توی کفش کسی کردن; دُم خود را روی کول گذاشتن; بی گُدار به آب زدن .... در سال‌های اخیر به لحاظ توسعه تبلیغات و آگهی‌های تجارتی و استفاده از امثال به منظور کسب اعتبار برای کالاهای .... آنان این ابزار را زیر بغل می گرفتند و همه جا همراه می بردند. ... آید و یکی از کارشناسان این فن در این باره می نویسد : « علم هیدرولوژی ...

18. بازخوانی دین اسلام بر بنیاد تاریخ اسلام؛ امکان یا امتناع؟ | رادیو زمانه

20 نوامبر 2013 ... قطعا باب بحث باز خواهد بود و اهل تحقیق و ارباب علم می‌توانند در این باب اظهار نظر ... [ 2]این اصل مدعاست اما برای مدلل کردن آن از راههای مختلف و ابزارهای متنوعی ... در اینجا دو نظریه اصلی معارض یعنی اعتبار نسبی و بی اعتباری مطلق در باب .... و تورج دریایی ) از روزگاران پیش از اسلام، فاقد اعتبار می‌شود و باید همه را از ...

19. تاریخ تحلیلی صدر اسلام

علم. به بودن. ها و تعلق به گذشته . تاریخ علمی. )تحلیلی(. ←. مطالعه. ، بررسی و ... بیانگر اهمیت، اعتبار ... زمودن است اما روش آن با علوم حسی و تجربی متفاوت است. ... انواع. مکاتب تاریخ نگاری اسالمی: الف(مکتب حجاز. )مدینه(. : ترکیب قرآ. ،ن. فقه .... ای که همه. پیوندها و روابط. به حفظ قبیله کمک می. کرد. عَصَبیت: برای اعضای قبیله:  ...

20. 2. تعلیم قرآن و دعا - پایگاه تخصصی مسجد

دانشگاهی در جهت بومی کردن علم/(رسایی، اعتماد ملی: 16 مرداد 84). ... دانشگاهی که در همه روش‌های انجام کارش دین رسوخ کرده باشد. ...... مدیریت سازمان‌های فرهنگی و تربیتی نیز به همین اعتبار، مدیریت انسانی است؛ البته مدیریت‌های ...... به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز علمی آن روزگار، نقش خاصّی را در شکوفایی نهضت علمی و ارتقاء فرهنگ و تمّدن ...

21. اهریمن در تاریخ - توانا

داشتن تصوری از مرتکب آن، از راهِ گذاشتن خود به جای وی، یکی کردن. خود با وی است. ... روشی که برای این منظور به کار بسته شده بود، ظاهرا الهام گرفته .... علم، و زبان همه باید تابع هدف مقدس شوند. همین همت ...... یک حقوق دان ایتالیایی معاصر با آن روزگار، ...... متون مارکسیسم جهانی و انسانی بود، کاربرد مفهوم شر ذاتی را بی اعتبار می کند.

22. | نقش مسلمانان در پیشرفت ریاضیات | islamic-sources

1 فوریه 2014 ... حاصل کارش در این زمینه تقویم جلالی آن است که هنوز اعتبار و رواج دارد و تقویم او از ... یکی دیگر از دانشمندان اسلامی که تحولی عظیم در علم ریاضی پدید آورد ... ریاضیدانان اسلامی در آنجا به رصد کواکب و فراهم کردن زیجها (جداولی که از روی آن .... دقیقه به تمام معنی آن روزگاران به شمار می رفتند ریاضیات به سهم خود در مرتبه ...

23. خلاصه کتاب " ثروتمند ترین مرد بابل " | Alireza Karim (علیرضا کریم ...

4 دسامبر 2015 ... در همه داستان ها علل مشكلات مالي مورد بررسـيقرار گرفته و راهكارهاي عملي جالبي ... و تلاش فقير و بي چيز بودند و از اين رو تصميم گرفتند تا راهي برايثروتمند شدن بيابند. ... در مورد مطالعه هم فرامـوش نكنيـدكه علم بر دو نوع است اول علمي است كه موجب ... آركاد سپس سالهاي متوالي و سخت كار خويش در ديوان مكاتبات و حك كردن ...

24. تاریخ، قهرمانان واقعی را ارج و قهرمانان کاغذی را به زباله دان می‌سپارد

16 مارس 2013 ... وزیر محمد اکبر خان یکی از جمله ٥٢ فرزند دوست محمد خان بود که در سال ١٨١٧ میلادی چشم به جهان گشود. ... مکناتن که همه روزه گزارشات قلع وقمع عساکر انگلیس در گوشه و کنار ... در مسیر تاریخ» (جلد اول، ص ٥٦٦) وقایع آن روزگاران را چنین می‌نگارد: ..... با ٤٠ هزار کشته، مصرف میلیون ها پول و بی اعتبار ساختنش در سطح منطقه ...

25. تحولات فلسفه ی علم قبل از ابطال گرایی / دکتر یداله دادگر

16 آگوست 2016 ... فلسفه ی علم همانند ابعاد دیگر اندیشه ی انسانی از روزگاران قدیم در مطالعات و مباحثات ... رنه دکارت، سپردن همه ی پدیده های قابل مشاهده به امور فیزیکی و ریاضی را بر .... بقیه ی گزاره ها غیر علمی و از نظر شناخت بی معنی قلمداد می شدند. ... یکی از پیامدهای دیدگاه اثبات گرایان منطقی، ایجاد روش شناسی « عمیات گرایی » است.

26. الف - مناظره قلمی درباره طب سنتی+ جوابیه

4 آوريل 2012 ... به نظر می رسد طب اسلامی در حال حاضر بیش از همه نیازمند است که شواهد تجربی دال بر ... البته آیه الله جوادی آملی به بی مبدا و معاد بودن علوم تجربی جدید هم اشاره کرده و آن را از نواقص این دسته از علوم می دانند، اما راه برطرف کردن این نقصان را قرار دادن این ..... بررسی اعتبار روایات از طریقی مثل علم رجال قطعاً یکی از موارد مورد ...

27. دين در دنياي مدرن | معرفت

18 آگوست 2010 ... اساسا آيا نسبت دين با نوگرايي از نوع تباين و عقل و علم با دين در تنافي مي‌باشد؟ ... او، شأن و ارزش و اعتبار قايل است و عقل را در كنار دين، يكي از منابع شناخت خير و .... گشته، برخوردارند، آيا خوشبخت‌تر از ابناي بشر در روزگاران پيشين هستند؟ .... و روش‌هاي علوم تجربي را در همه حوزه‌هاي علوم طبيعي و انساني حاكم سازند.

28. اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت گردشگری

به گزارش اولدوز به نقل از ایرنا، در بازه زمانی هفت ماهه اول سال 2018 میلادی میزان مسافرت ...

29. صنایع دستی ،مینیاتور ،معرق ،هنرهای دستی،هنرهای ترسیمی ...

هنرهای سنتی سیستان . از دیرباز مردم سیستان و بلوچستان از طریق کشاورزی و دامداری امرار ...