جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۰۵

یک محموله سری نظامی در پرتاب اخیر اسپیس ایکس