شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۵

1000 میلیارد تومان سرمایه گذاری حوزه فناوری اطلاعات در مازندران انجام شد