دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۷

155 میلیارد تومان به مؤسسات درمانی استان بوشهر پرداخت شد