چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۳۵

20 درصد شبکه انتقال آب در قوچان فرسوده است