چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۴

3 زخمی در تیراندازی مقابل آژانس امنیت ملی آمریکا