چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۴۹

30 روستای استان بوشهر اعتبار عمرانی ماهانه دریافت می کنند