چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۳۵

37 درصد؛ رشد صادرات آبزیان

1. رئیس سازمان شیلات در پاسخ به فارس تأیید کرد واردات ماهی تیلاپیا ...

4 فوریه 2018 ... رئیس سازمان شیلات ایران گفت: بر اساس تصمیمات گرفته‌شده، تا ۳ سال ... سال قبل 37 درصد از نظر ارزش محصولات شیلاتی رشد داشته و واردات نیز در این حوزه ... زمانی صادرات خاویار دریای خزر بیشترین سهم را در سبد صادرات آبزیان ما ...

2. صادرات میگو رکورد زد - ایران آنلاین

22 ژانويه 2018 ... ایران آنلاین-صادرات میگو رکورد زد : : مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، ... به ارزش 283 میلیون دلار صادر شد که از نظر وزنی 23 و ارزشی 37 درصد رشد ...

3. رکوردشکنی صادرات ماهی قزل‌آلا - اقتصاد آنلاین

4 نوامبر 2017 ... بر اساس آمار در سال گذشته صادرات ماهی قزل‌آلا بیش از 300 درصد افزایش یافت ... از این منطقه در هشت ماه منتهی به آگوست 2017 نیز حدود 37 و نیم درصد بوده است. سبقت گرفتن رشد صادرات کالایی از رشد واردات کالایی در تبادلات تجاری ...

4. ایتالیا و فرانسه در صدر بازارهای هدف آبزیان ایران - مانا

15 جولای 2018 ... رئیس اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران از درآمد 507 میلیون دلاری ناشی از ... خبر داد و گفت: صادرات آبزیان در سال گذشته از نظر وزنی با رشد 24 درصدی و از ... هفت میلیون و 37 هزار دلار درآمد از طریق صادرات انواع کنسرو آبزیان به دست ...

5. تاثیرارزش افزوده و صادرات بخش شیلات برمتغیرهای اقتصادی بخش ...

10 سپتامبر 2016 ... رﺷﺪ ارزش. ﺻﺎدرات ﺷﯿﻼﺗﯽ ﺑﺮﻣﺘﻐﯿﺮ. رﺷـﺪ ارزش. اﻓـﺰوده. ﮐﺸـﺎورزي. ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﻣﻌﻨـﺎدار. را ..... درﺻﺪ و. / 94. 1. درﺻﺪ و رﺷـﺪ ارزش. اﻓـﺰوده ﺑﺨـﺶ. ﺷﯿﻼت ﮐـﻢ. ﺗـﺮ از ﯾـﮏ درﺻـﺪ از ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻣﺘﻐﯿـﺮ رﺷـﺪ .... 37. 90. /. 58. 79. 0/. 91. 2/. 6. 59. /. 37. 56. /. 58. 90. 0/. 93. 2/. 7. 89.

6. معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران اعلام کرد: تولید 5۰ هزار تن ماهی ...

5 فوریه 2018 ... رئیس سازمان شیلات ایران گفت: در این مدت، صادرات میگو حدود 80 درصد و صادرات ماهیان بیش از 20 درصد رشد داشته، در برنامه ششم توسعه نیز، تولید ...

7. صادرات میگو رکورد زد - افکار نیوز

23 ژانويه 2018 ... گلشاهی میزان صادرات میگو در سال 92 را 11 هزار و 585 تن اعلام کرد و ... به ارزش 283 میلیون دلار صادر شد که از نظر وزنی 23 و ارزشی 37 درصد رشد ...

8. رشد ۸۰ درصدی صادرات میگو/ سرانه مصرف آبزیان؛ ۱۱کیلوگرم ...

4 فوریه 2018 ... رئیس سازمان شیلات کشور با بیان اینکه صادرات میگو در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰ درصد رشد کرده است، گفت:هم اکنون سرانه ...

9. تسهیلات کشور آذربایجان برای صادرکنندگان و روند صادرات کالاهای ...

13 ژانويه 2018 ... رشد 18 درصدي صادرات محصولات نساجي و چرم ... 45 درصد رشد، صادرات پوشاک به افغانستان 37 درصد رشد و صادرات پوست وچرم به هند با 157 درصد رشد همراه بوده است. ... بازاری با اشاره به رشد صادرات آبزیان طی هشت ماهۀ نخست امسال، اظهار ...

10. افزایش کشت دیم، عاملی مهم در رشد 37 درصدی تولید حبوبات

22 جولای 2017 ... با افزایش کشت دیم و مکانیزه کردن تمامی مراحل تولید حبوبات در کشور، تولید حبوبات در سال ۹۵ با رشد ۳۷ درصدی نسبت به سال ۹۲ روبرو شد.

11. سامانه اقتصادی - وزارت امور خارجه

میزان رشد صادرات از سال 2009 تا 2015: 21 درصد. درآمد بخش خصوصی در بازارهای خارجی: 37 درصد. ... نخود، گندم، نیشکر، ذرت و لوبیا و در بخش دامپروری و شیلات، تولیدکننده گوشت و پشم گاو و گوسفند و نیز فرآورده‌های شیلاتی و پرورش ماهی است.

12. برای صادرات به قطر پیش رو های فرصت - اتاق بازرگانی

دالر و رشد. 8. درصدی نسبت به سال. 2014. کد تعرفه. شرح تعرفه. مجموع. واردات کاالیی: 37. میلیارد دالر. رشد ارزشی واردات کاالیی قطر. نسبت به سال. 2014. 7: درصد ...

13. قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران

ماده 1- منابع آبزي آبهاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران ثروت ملي كشور ... و پرورش آبزيان، عمل آوري، صادرات و واردات آبزيان توسط اشخاص حقيقي وحقوقي. ..... شور دريا يا موجوداتي كه مراحلي از چرخه زندگي ( شامل كليه مراحل رشد و نمو از قبيل ..... 1- آب بهاء براي منابع آبي تنظيم شده ، پنج درصد ( 5 % ) از محصول يا ارزش ريالي آن ...

14. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺒﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺟﻴﺮه و ﻋﻀﻠﻪ در ﺑﭽﻪ ﺗ

7 سپتامبر 2014 ... درﺻﺪ، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺪن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي ... زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر. اﻗﻴﺎﻧﻮس ... ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﺿﻌﻴﻒ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺘﻮاي آب ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ، .... 2/ 37. 04/0. ±. 5/36. 59/0. ±. 8/36. 29/0. ±. 3/36. 41/0. ±. 2/37. ﭼﺮﺑﻲ. 07/0.

15. اثر لسیتین جیره بر شاخص‌های رشد و ویژگی‌های خونی بچه تاسماهی ...

درﺻﺪ در ﺟﯿﺮه اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ. ﺑﺮﺧ. ﯽ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ. ي. رﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ. درﺻﺪ اﻓﺰا. ﯾ. ﺶ وزن ﺑﺪن. (. BWI. ،). ﻧﺮخ ... آﺑﺰي. ﭘﺮوري در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻢ در دراز ﻣﺪت ﻓﺸﺎر. ﺻﯿﺎدي ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎري ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ. درﯾﺎي ﺧﺰر ... ﺻﺎدرات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﯾﺎر ﭘﺮورﺷﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ...... 37. /0. 98. ±. /2. 8. /5. 22. ±. /0. 1. داده. ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه. اﻧﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ.

16. معرفی دانش فنی تولید 20 نوع فرآورده نوین غذایی و دارویی از آبزیان

14 نوامبر 2016 ... 37. 1- دانش فنی تولید و ارزیابی اشترودل از ماهیان سه وچهار. 37. 2- دانش فنی .... فـرآوری نیـز بـا الگویی مشـابه، ابتـدا رشـد 12 درصدی را تجربه و سـپس با رکـود ... عمده تریـن اقـالم صـادرات آبزیـان بـه خـارج از کشـور شـامل خاویـار، میگـو، ...

17. مقررات صادرات و واردات 1394 | ایبفون | ibfon

کتاب مقررات صادرات و واردات ایران کتابی که هر سال اوایل سال چاپ می شود و شامل شماره ...

18. پورتال سازمان شیلات ایران - shilat.com

↞سربلندي ملت ايران در پرتو جمهوري اسلامي، اقتدار همه جانبه و اقتصاد مقاومتي

19. IFRO> موسسه تحقیقات علوم شیلاتی

توجه به مبانی توسعه پایدار شیلاتی، تضمین کننده حفظ آبزیان برای نسل های آتی می باشد

20. فودنا / شبکه خبری صنایع غذایی ایران

ممنوعیت صادرات روغن خوراکی به گمرکات ابلاغ شد. پیرو نامه وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت به ...

21. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گلستان - گرگان

ضرورت بهره مندی وزارتخانه های متولی امر تولید، صادرات و واردات از راه حلهای بخش خصوصی ...

22. مرکز پژوهشها - قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ...

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی ...

23. مرکز پژوهشها - قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ...

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه ...

24. جزیره قشم | جاذبه های گردشگری ایران

طرح جامع قشم جزیره قشم واقع در تنگه هرمز به موازات سواحل سرزمین مادر، با گسترده ای ...

25. استان گیلان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

استان گیلان (به گیلکی: گیلان یا گیلؤن)، و از استان‌های شمالی ایران به مرکزیت کلانشهر ...

26. پورتال-استان اصفهان-صفحه اصلی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

برنامه کنترل راهبردی جهت کنترل و پیشگیری از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان توسط دکتر ...

27. درج آگهی رایگان جارزنی jarzani.ir

ثبت و نمایش آگهی های شما در سایت پربیننده جـــــــــارزنی : درج آگهی رايگان | آگهی ...

28. سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق | وزارت نیرو

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق متولی امر توسعه انرژی های تجدید پذیر ...

29. جدیدترین خبرهای شهرستان دشتی | خبر فارسی

عبدالکریم گرواند روز جمعه در بازدید از کارگاه تولید عبا و صنایع دستی در شهرستان دشتی ...