چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۷

4 تئاتر صحنه ای و خیابانی در کاشان اجرا شد