دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۲۶

40 پایگاه ، زکات فطریه مردم قرچک را جمع آوری می کند