پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۴۴

400 روحانی به مناطق مختلف همدان اعزام می شوند