دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۷

6هزاردانش آموزخوزستانی در مدارس حوزه علمیه درس می خوانند