یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۱۳

7 محکوم به قصاص از چوبه دار فاصله گرفتند