شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۱۸

7 محکوم به قصاص از چوبه دار فاصله گرفتند