شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۹

7 میلیارد و 700 میلیون تومان پروژه مخابراتی در دلفان به بهره برداری رسید