شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۳۴

7 میلیون مترمکعب آب برای مصارف کشاورزی وجود دارد

1. بحران آب در ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

با توجه به این که بیشتر مصرف آب ایران در بخش کشاورزی است و مصرف خانگی سهم کمی ... را ندارد، نگرانی‌های جدی در مورد وابستگی کشور به واردات مواد غذایی وجود دارد و امنیت غذایی و خودکفایی هنوز هم از موضوعات بحث‌برانگیز در ایران هستند. .... در سال ۹۴ نزدیک به سیصد میلیون مترمکعب آب از افغانستان وارد سد دوستی .... May 7, 2016.

2. وضعیت منابع و مصارف آب در ایران - طرح ملی بهره وری آب

در حال حاضر مصرف کل آب کشور 88/5 ميليارد متر مکعب در سال است که از اين مقدار ... مکعب (93%) در کشاورزي و حدود 7 درصد به مصارف شهري و صنعتي اختصاص دارد. در حالي‌که متوسط جهاني مصارف کشاورزي، شهري و صنعت به‌ترتيب 70، 8، 22 درصد است. ... به حد کافي زمين قابل زراعت وجود داشته و با تأمين آب مي‌توان حتي تا 51 ميليون ...

3. در میزگرد بررسی مصارف آب و سهم کشاورزی مطرح شد مصرف ۷۰ درصدی ...

13 ژوئن 2018 ... مصرف ۷۰ درصدی آب کشاورزی در ایران با توجه به اقلیم امری طبیعی ... آب خاطرنشان کرد: نبود آمار متقن در دیگر دستگاه‌ها هم وجود دارد برای مثال در ... مناسبی وجود ندارد آب تجدید پذیر کشور از 80 تا 130 میلیارد متر مکعب ... افزایش راندمان سالیانه 7 10 میلیارد متر مکعب صرفه‌جویی در آب کشاورزی را به دنبال داشته است.

4. مصرف 60 درصدی اب در بخش کشاورزی - خبرگزاری صدا و سیما

16 آگوست 2016 ... اکبری ادامه داد: 7 / 8 میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور داریم که از این ... آبیاری تحت فشار حدود 4 هزار و 400 متر مکعب آب صرفه جویی می شود. ... اکبری ادامه داد: هیچ مستنداتی برای آمار 82 درصدی هدر روی آب در بخش کشاورزی وجود ندارد. ... از نقاط کشور آبیاری کمی داریم و در باغات پسته کرمان مناطقی وجود دارد که دوره ...

5. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ - شرکت مدیریت منابع آب ایران

ﺷﻬﺮي و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺼﺮف آب در ﺑﺨﺶ ﻛﺸـﺎورزي و ﺻـﻨﻌﺖ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﮔﻮﺷـﻪ اي از. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ... ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﻴﺮﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ آب در ﻃﻮل ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن، وﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎي آب در زﻣﺎن وﻗﻮع ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ. ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ. ،. ﻋﺪم ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ ﻋﺮﺿﻪ ... ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ، دو ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻠﻲ و ﻳﻚ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ دارد . ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ..... ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ. آن. در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري. 5/7. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸـﺖ آﺑـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ. 3/ 6.

6. ارزش گذاری آبهای زیرزمینی در بهره برداریهای کشاورزی گندم کاران ...

بنابراین محاسبه ارزش واقعی هر واحد(متر مکعب)آب مصرف شده در بخش کشاورزی و محاسبه کل اثر ... برای خاکهای با ظرفیت نگهداری پایین. ارزش هر واحد آب. 7/12. 8/14. 8/12. 5/11 ... فرض می‌ شود که آب در دسترس کشاورزان به سطح آب زیرزمینی (R) بستگی دارد. .... در صورت وجود هم خطی نتایج برآورد به روش OLS با مشکلاتی همانند بزرگی ...

7. ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي آب ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزي - وزارت نیرو

17 آوريل 2012 ... ﻫﺎي ارزش. ﮔﺬاري اﻗﺘﺼﺎدي آب در ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزي. 7. -2. -1. ﺗﻌﺎرﯾﻒ. 9. -2. -1. -1. ارزش. 9. -2. - 1. -2. ﻣﻔﻬﻮم ارزش ..... ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻈـﺮي در ﻣـﻮرد. ارزش وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ...... ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺼـﺎرف ﮐﺸـ. ﺎورزي اﺳـﺖ . ﺑـﺮ.

8. ي روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺠﺎز ﭼﺎﻫﻬﺎي ﮐﺸﺎورزي در اﺳﺘﺎن ﺗ - دانشگاه فردوسی مشهد

10 مارس 2013 ... اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻌﺮﻓﯽ روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﭼﺎﻫﻬﺎي آب ﮐﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿـﻮي ... دﺷﺖ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر، ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﭼﺎه، ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ آب، ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. 1. ﺑﺮرﺳﯽ ... ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ..... ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ از ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻋـﺪاد ﺳـﺘﻮن دوم ﺑـﺮ راﻧـﺪﻣﺎن ﮐـﻞ. آﺑﯿﺎري. )7/46. از ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ آب .... ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ. ﺑﺎ). ﻣﻘﺪار ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺠﺎز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ وﺟـﻮد. دارد. (. ﺷﮑﻞ. ). 4.

9. راندمان پایین کشاورزی عامل اصلی بالا بودن مصرف آب در کشور و کرمانشاه

23 آوريل 2018 ... بیش از 7 هزار چاه آب غیرمجاز در کرمانشاه وجود دارد ... به گفته امیریان آورد سدهای کرمانشاه در سال آبی جاری را 183 میلیون مترمکعب است که 56 درصد ...

10. اصل مقاله (439 K)

مصرف ماهانهی بخش شهری و افزایش ۱۲ درصد در راندمان آبیاری بخش کشاورزی تحت پوشش ... مربع می باشد و متوسط جریان آب سالانه ۴۸۱ میلیون متر مکعب دارد. از انتقال آب ...

11. چند درصد استخر شمال‌شهری‌ها با آب آشامیدنی پُر می‌شود؟ - اقتصاد آنلاین

17 فوریه 2018 ... مشترکان تهرانی سالانه یک میلیارد و ١٠٠ میلیون متر مکعب آب آشامیدنی مصرف می‌کنند و از این میزان ١٠ ... هر مترمکعب آب آشامیدنی بین ١٠٠٠ تا ‌هزار و ٢٠٠ تومان هزینه می‌کند که با ... آب در بخش‌های شرب، کشاورزی، صنعت و خدمات در استان تهران مصرف ... آسیا، با وجود بیش از ‌هزار میلی‌متر نزولات جوی، الگوی مصرف وجود دارد.

12. ایرنا - بازچرخانی پساب‌ها،تامین منابع پایدار برای مقابله با بحران آب ...

10 ا کتبر 2017 ... ساعت: 7:43 ... وجود 75 هزار هکتار اراضی کشاورزی مناسب در استان البرز به عنوان تامین ... رشد روز افزون جمعیت در استان البرز و افزایش میزان مصارف آب در این استان ... رسید و مقدار آب مورد نیاز برابر 130 میلیارد متر مکعب خواهد بود که تامین این ... و باغ وجود دارد که از این میزان تقریبا' 8 میلیون هکتار آبی و 10 میلیون ...

13. ﻓﺎﺿﻼب و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﮐﺸﺎورزي - سازمان تحقیقات

ﮐﺸﺎورزي. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﺎك و آب. ﻓﺎﺿﻼب و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﮐﺸﺎورزي. ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﻨﯽ ﺷﻤﺎره. 534. ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر. : 1394 .... ﻧﮑﺘﻪ. 1: ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﻏﻠﻈﺖ ﻧﯿﺘﺮات ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، .... ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺎﺿﻼب در. ﮐﺸﺎورزي. /. 7. ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﺖ آﺑﯿﺎري ﺑﺎ آب ﻗﻨﺎت ﮔﺮدﯾﺪ. (. ﻣﻼ. ﺣﺴﯿﻨﯽ،. 1381. ). ... ﺗﺼﻔﯿﻪ، اﻗﻠﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻮع ﺧﺎك و ﮔﯿﺎه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﺿﻼب دارد و .... ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب ﺑﺎز. ﯾﺎﻓﺘﯽ. 48(.

14. ایرنا - میزگرد ایرنا/ خشکسالی و نسخه‌های صرفه‌جویی آب در کشاورزی

16 آگوست 2017 ... کشاورزی از مقوله های مهم در کشور به شمار می رود که بیشترین مصرف آب نیز در ... افزایش یافت و 198 هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی در سمنان وجود دارد. ... آب قرار دارد و طبق گفته مسوولان استانی سالانه بیش از 850 میلیون متر مکعب از .... وی تصریح کرد: برای آبیاری قطره ای و بارانی سال قبل 7 میلیون تومان برای هر ...

15. چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت ... - ResearchGate

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آب اﺳﺖ، ﻟﺬا آﺑﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺎورزي ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي دارد و در اﯾﻦ ﺟﺎ ... ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﮐﻤﺘﺮي دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﺑﻌﻀﯽ ... وﺟﻮد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺻﻔﺖ ﻣﺠﺎزي ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي آب ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ آب ﻣﺠﺎزي ﮐﺎﻣﻼً واﻗﻌﯽ اﺳﺖ. .... ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﻣﺤﺼﻮﻻت. ﮐﺸﺎورزي. و. داﻣﯽ. در. ﺟﺮﯾﺎن. ﻣﺠﺎزي. آب. ﺑﯿﻦ. ﮐﺸﻮرﻫﺎ. ﻣﺸﺎرﮐﺖ. داﺷﺘﻪ. اﺳﺖ. 7[.

16. سهم کشاورزی در مصرف آب ۹۰ درصد است/ ایران تنها کشور پرمصرف جهان ...

15 آگوست 2016 ... دبیرکل خانه کشاورز افزود: سالانه در کشور ۸۸ میلیارد متر مکعب آب ... بارندگی نهایتا تا ۴۰ درصد حق مصرف آب را دارد و در جهان تنها هشت کشور هستند که ... وزیر اسبق کشاورزی اعلام کرد: در استان‌هایی مانند خراسان و کرمان که مشکل کم آبی وجود داشت ... محصول ذرت کاشته شود حدود ۶۴ میلیون متر مکعب آب صرفه‌جویی می شود.

17. صرفه‌جویی 7 میلیون مترمکعب آب از انسداد 127 حلقه چاه غیرمجاز در ...

11 نوامبر 2017 ... وی افزود: در استان مرکزی 284 میلیون مترمکعب آب زیرزمینی از 2 هزار و 750 حلقه ... 2 هزار و 750 حلقه چاه فاقد پروانه وجود دارد که یک هزار و 630 حلقه آن مربوط به ... از آب استحصالی از چاه‌های فاقد پروانه و غیرمجاز استان به مصرف کشاورزی و ...

18. ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺ ردﭘﺎي آب ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻧ

ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮار دارد (. 7. ). در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮداﺷﺖ. آب و ﻣﺼﺮف آن ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺼﺎ. رف ... ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزي،. 61. ﻣﯿﻠﯿﻮن. ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ... وﺟﻮد آﻣﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ. ﮐﻢ. آﺑﯿﺎري ﺑﯿﺶ. ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن. ﻣﺼﺮف آب آﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺪﯾﻦ.

19. بحران آب؛ سال خشکی - روزنامه همشهری

14 آوريل 2018 ... مدیرعامل آب منطقه‌استان با اشاره به مصرف آب در بخش کشاورزی استان اظهار ... 45/7 درصد کاهش یافته است، اظهار می‌کند: مجموع بارندگی تا 13 فروردین ماه سال ... راهکارهای مختلفی به‌منظور مصرف بهینه و افرایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی وجود دارد که ... و علاوه بر آن سالانه 500 میلیون مترمکعب آب نیز ذخیره‌سازی می‌شود.

20. ضرورت تدوین علمی مصرف آب در کشاورزی | فروشگاه اینترنتی گرین ...

2 ژوئن 2018 ... سمنان- ایرنا- مصرف حدود 90 درصدی آب در کشاورزی یکی از بحث های جدی محافل ... با وجود ارایه آمارهای متفاوت، ‌سالا‌نه در کشور 95 میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌شود ... 25 درصد سهم صادرات غیرنفتی، نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشور دارد. ... میلیارد و 250 میلیون مترمکعب آب تولید می شود که 87 درصد به مصرف بخش ...

21. تحلیل موانع و مشکلات مدیریت آب کشاورزی در دستیابی به توسعه ...

کشاورزان از اهمیت بهینه سازی کارایی مصرف آب آبیاری، عدم مراجعه به مدیریت ... کشت تشکیل داده که به دلیل محدودیت منابع آب حدود ۸ میلیون هکتار از اراضی به ... همچنین این عقیده وجود دارد که با برنامه ریزی صحیح مدیریت منابع آب بیش از ۵۰ درصد آب موجود ... آبیاری در دشت کنگاور و صحنه حدود ۴۰۰ مترمکعب برآورد می شود. .... Page 7 ...

22. چند لیتر آب برای تولید هر کیلو هندوانه مصرف می‌شود؟ - مشرق نیوز

29 آگوست 2017 ... وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: برای تولید یک کیلوگرم هندوانه در ایران ۲۸۶ لیتر ... انتشار یافته: 7; در انتظار بررسی: 3; غیر قابل انتشار: 2 ... 1متر مكعب آب = 1 ميليون تومان 3/5 كيلو هندوانه = 3500 تومان ... 100 متر مکعب آب هم مصرف بشه بازم باید هندونه کاشته بشه چون جز .... صادرات گاز و برق ایران به عراق ادامه دارد ...

23. الگوی کشت و تغذيه در کشور بايد تغيير کند | صندوق بیمه کشاورزی

19 مه 2014 ... روش‌های نوین آبیاری تأثیری در کاهش مصرف آب کشاورزی ندارد ... معیشتی دارد تا صنعتی و به همین دلیل نمی‌توان از کشاورز خواست که محصولی که منبع ... وارداتی به داخل کشور در صورت تولید در داخل نیازمند 40 میلیارد مترمکعب آب است. ... کشت و سطح زیر کشت تغییر کند و همچنین بذر و خاک مناسب وجود داشته باشد.

24. کشاورزی ایران را تشنه‌تر می‌کند - BBC News فارسی - BBC.com

29 جولای 2014 ... در حالی که بخش کشاورزی بیشترین مصرف و هدر رفت آب را به خود اختصاص ... میلی‌متر تا مناطقی در سیستان و بلوچستان با ۵۰ میلی متر بارش وجود دارد». ... آبی یک میلیارد و ۲۰۰ هزار مترمکعبی خود در سال، نیاز هفت میلیون نفر را در درون مرزهای .... 7 لئونارد لویسون، پژوهشگر 'باصفای' ادبیات فارسی درگذشت · 8 تشنج ...

25. دستیابی به مسیر بهینه استحصال از منابع آب زیرزمینی با اعمال اثرات ...

1 سپتامبر 2015 ... /7. 1. ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﮐ. ﺎﺳﺘﻪ. ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﻔﺮه ﺷﺪه. و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ... ﻗﺮار دارد (. 18. ). در راﺳﺘﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداي ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب. زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺑﺎ روش. ﻫﺎي. ﻣﺪل ... ﻣﺼﺮف. آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﻫﻮﻧﻮﻟﻮ. در. اوﻫﺎﯾﻮ اﻧﺠ. ﺎم داده و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﻓﺎه. ﮐﺸﺎورزان در دو. ﺣﺎﻟﺖ. ﺑﺎ و ﺑﺪون .... داﺋﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺑ. ﻪ. دﻟﯿﻞ ﭘﺎ.

26. هر کیلو برنج چقدر آب می‌خورد - اخبار رسمی

کد: 13961107278728257 شنبه 7 بهمن 96 ساعت 18:16 ... ایران که حتی برای تامین آب آشامیدنی مشکلاتی وجود دارد کاشت برنج غیر منطقی است. ... کل مصرف آبدر ایران در حوزه کشاورزی 86 میلیارد متر مکعب است و این به این ... به عنوان نمونه در استان فارس، کشت برنج در 26 هکتار از اراضی استان نیاز به 570 میلیون متر مکعب آب دارد.

27. سازماندهی و مدیریت مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی - سازمان نظام ...

مصرف آب در کشور ما 96 میلیارد متر مکعب است و ما حدود 80 درصد از منابع آب کشورمان را مصرف می کنیم. ... 170 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد و 298دشت از مجموع 609 دشت ایران بیالن منفی دارند که نشانگر ... حداقل 120 میلیون تن در سال است و اگر ..... .7. تعیین الگوی کشت هر منطقه توسط. وزارت جهاد کشاورزی، براساس شرایط.