سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۳۰

7 کشته در تبادل آتش میان هند و پاکستان