پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۲۳

73 هزار تومان؛ قیمت اوراق مسکن در دی ماه