پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۴۵

74درصد مردم ملکشاهی تحت پوشش بیمه سلامت هستند