آیا آب اکسیژنه همان وایتکس است؟

جوجه کشی نقش مهمی در تأثیرگذاری بر مقدار چالش میکروبی جوجه های سراز تخم خارج آمده دارد. در رخ عدم مدیر صحیح، هم جمع آوری تخمهای بارور از مزارع تولیدکننده و نیز جوجه های تازه متولد به جهت مصارف تجاری می تواند منجر به آلودگی تخم ها و محفظه جوجه کشی شود. ولی در کار گرم شدن تا این دما منجر مجزاسازی حرارتی بالقوه انفجاری پراکسید هیدروژن خواهد داشت. امروزه این ماده از واکنشهای کاتالیستی به ایجاد میرسانند. دومین کاربرد این ماده در ساخت سدیم پرکربنات و سدیم پربورات میباشد که به تیتر سفیدکننده ملایم در شستشوی لباسها بکار میروند. علاوه بر این، آب اکسیژنه قابلیت و امکان اکسید نمودن ترکیبات شامل گوگرد را هم داراست و از این طریق، بوی بد فاضلابها را کمتر میدهد. علاوه بر این، از هیدروژن پراکسید در ایجاد پروکسی اسیدها مانند پراستیک اسید و متا-کلورپروکسی بنزوئیک اسید بهره میگیرند. از مخلوط سولفوریک اسید و هیدروژن پراکسید برای از در بین بردن لکهها در اسباب و اثاث شیشهای آزمایشگاه بهره میگیرند. به عکاسی و شیمی آلی عشق و علاقه داراست و تا امروز ساخت مطالب متنوعی از مجله فرادرس را در حوزههای شیمی، هنر و بازاریابی به عهده داشته است. در ادامه قصد داریم تا گونه های واکنشها در آب اکسیژنه را باز‌نگری کنیم. در همین بخش، بقیه کاربردهای هیدروژن پراکسید را گزینه تحلیل قرار خوا‌هیم داد. همین فعالیت از روش آزاد کردن رادیکال آزاد هیدروکسیل انجام و موجب تخریب ترکیبات آلی همچون آروماتیکها و ترکیبات هالوژنه آزمایش آب اکسیژنه علوم ششم میشود. از آنجایی که همین ماده، سلولهای پوستی تازه را تخریب مینماید و موجب تولید «اسکار» (Scar) میشود، بهرهگیری از آن در ضدعفونی نمودن زخمها منسوخ شده است. این مخلوط، نقطه جوشی برابر دارای 114 جايگاه سانتیگراد داراست که از نقطه جوش آب اکسیژنه – برابر کلیدی 125/1 درجه سانتیگراد – کمتر و از نقطه جوش آب، بیشتر است. به عنوان یک عدد از قویترین اکسندهها شناخته می‌شود که قدرتی بیش از کلر، دیاکسید کلر و پرمنگنات پتاسیم دارد. هنگامی که این ماده به عنوان برهان کاهنده آیتم استعمال قرار بگیرد، گاز اکسیژن ساخت میکند. است. این مقدار را به دلیل گیرایی الکترونهای ناپیوندی دو اتم اکسیژن ذکر میکنند. هیدروژن پراکسید حیاتی میزان مرغوب بودن و مرغوب را از نگین تجارت شرق بخواهید. آب اکسیژنه های موجود در بازار، عموماً هیدروژن پراکسید ۳ درصد، هیدروژن پراکسید 12 % و هیدروژن پراکسید 30 درصد می باشند. معمولا، هیدروژن دی اکسید به هیدروژن پراکسید منسوب است چون حاوی اکسیژن بیشتری نسبت به هیدروژن می باشد و می تواند به طور مستقیم به آن وصل شود و یک پیوند شیمیایی در -O-O- این ادغام وجود دارد. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه با آب اکسیژنه گیاهان وب وبسایت خود باشید.