تجربه خرید این سوغات زنجان را به هیچ وجه از دست ندهید!

اما بعد از دوران ساسانیان و در دوران مختلف اسلامی و سپس سلسله های ایرانی به فراوانی با نام زنجان مواجه می شویم و در دوران ایلخانی سلطانیه این منطقه به عنوان پایتخت ایران انتخاب شد. آدرس صنایع دستی در زنجان https://soghatzanjan.com/ سپس این شیرینی خوشمزه را در مغز پسته یا بادام غلط میدهند تا …

ادامه مطلب