بازسازی ساختمان یا تخریب ساختمان؟

2- تأمین پارکینگ برای واحد اضافه: مطابق قانون شهرداری یک عدد از شرایط صدور پروانه ساخت به یک سازنده این میباشد که در نقشههای ارائهشده به شهرداری باید برای هر واحد مسکونی یا هر واحد تجاری پارکینگ منحصر در لحاظ گرفتهشده باشد. پرداخت هم در یکسری قسط (معمولاً 40 درصد در ابتدا-40 درصد میانه کار و 20 % در زمان تحویل) طبق قرارداد صورت میگیرد. بنا سازه درواقع همان فرآیندی میباشد که بر روی بناهای تاریخی انجامشده و مانع از در بین رفتن همین بناها میشود و به طور معمول دارای واژه مقاومسازی باهم بکار گرفته میشوند. مدل مصالح ساختمانی به کار رفته در بناهای متعدد و مقدار میزان مرغوب بودن آن‌ها و همینطور ارتفاع قدمت بناها از پاراگراف فاکتورهایی هستند که زمان نوسازی و بازسازی ساختمان ها را معین می کنند. افزایش قیمت ساختمانهای نوساز باعث شده تا افراد متعددی بهخصوص در شهرهای بزرگ، در بین گزینههای پیش روی خود، مورد بازسازی و بازسازی خانه سابق خویش را جدیتر دنبال کنند و دست به عملیات تخریب بزنند؛ البته برای انجام بازسازی و نوسازی حتمی می باشد اساسی دیتاها کافی فعالیت را آغاز کرد در غیر همین شکل نهتنها هزینه زیادی صرف همین کار میشود، بلکه آن‌گاه از یک سری سال نیاز به دوبارهکاریهای زیادی نیز پیش میآید. به گویش سادهتر، اگر دیوار جداکنندهای در ساختمان حذف، بیش تر یا جابجا شود، بهطوریکه نقشه معماری ساختمان تغییر کند، بهاحتمال خیلی زیاد، بنا موردنظر جزء تعمیرات با بهحساب میآید و نیاز به دریافت پروانه بازسازی دارد. درصورتیکه همین تبادل به صحت حاصل نشود و برداشت اشتباهی از سلیقه کارفرما صورت گیرد، همگی طول مسیر به اشتباه طی خواهد شد. اما بخش اعظمی از زمان ها این تدریس های آکادمیک اهمیت تجربه های یک استاد کار که در ارتفاع بازه کاری خود اهمیت یک سری بحران ها بازخورد داشته است ، اشتباه گرفته می شود. به این شکل که تولید کننده یا صاحب در وهله نخستین یک پروانه تولید مشخص از شهرداری محل مسکونی خود اخذ کرده است؛ اما آن‌گاه از تعدادی مدت چه ساختمان آمادهشده باشد و چه در حال ایجاد باشد، به فکر اضافه نمودن طبقه یا این که طبقاتی به اوضاع و احوال موجود است. در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه بازسازی ساختمان در پیروزی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.