برندهای مرغوب لوازم آرایشی و بهداشتی ایرانی کدامند؟

این تجربة متعدد آیتم اعتنا مبلغان صنعت زیبایی هم بود که به ساخت و عرضة محصولات آرایشی و نگهداری پوستی می­پرداختند. خیلی تو زیباییت تأثیر داره و کلی از همین حرفا زدن. هر ساله یه توده از وسایل خونه رو عوض می­کنم، ولی برخی از فامیلها و دور و اطراف هم خیلی دخالت می­کنن همیشه میگن فلانی اینا همون فرشای چندین سال پیش هستن، یا این که اینا همون ظرفایی هست که اون سال گرفتی، از بس تنوع اومده تو بازار که آدم دوست داره همین جوری خرید کنه و هی وسیلههای جدید بگیره». همین تصویر که از دوران اجرای قانون کشف حجاب مهم صنعت زیباییِ آمده از غرب گره خورد، خصلتی تماماً طبقاتی داشت، یعنی طبق حساس زندگی روزمرة زنان طبقة میانگین و بالا بود و از همین رو به شکل­گیری هویتی دوگانه برای زن اهل ایران بدل شد. حق تقدم شغلی با مردان است؛ چون آنها نان­آور منزل محسوب می­شوند؛ بنابراین، زنان برای داشتن درآمد مستقل، ایدئال­های پوشش و آرایش و پیرایش مدیران و کارفرمایان را می­پذیرند تا موانع موجود کاهش شود که این دستور نیز وضعیت زنان را بازتولید و شرایط زیر آن ها را تثبیت میکند. در نوشتار پیش رو موضوع سامان بدن زنانه و به­ویژه شکلگیری شغل ها زنانه در دورة رضاشاه براساس دو مضمون‌ زن نو ایرانی و ورود صنعت زیبایی به کشور‌ایران باز‌نگری و نشان دیتا می­شود که به چه صورت براساس معانی غربی از زیبایی، بدن زن در این عصر از طرفی به محل سیاستگذاری دولت تبدیل گشت و از طرف دیگر آرایش و پیرایش و مدگرایی دغدغة زن نو شهرنشین اهل ایران شد. شهناز جنگجو در مقالة «بازنمایی زنانگی در آگهی­های تجاری روزنامة اطلاعات»، به شیوة تحلیل محتوا، رویکرد همین روزنامه را به آرایش و پیرایش و مد باز‌نگری کرده، ولی صرفاً به ابلاغ پرتکرارترین آگهی­ها پرداخته و به شکلگیری مفهوم زنانگی در دورة رضاشاه و چرایی میل افراطی زنان به آرایش و پیرایش اشاره­ای نکرده است. نوشتار حاضر مسئله سامان تن و ظهور شغل ها زنانه را مهم تکیه بر آگهی­ها و مقالات نشریات عامه­پسند و خاصه روزنامة مدنی اطلاعات تحلیل می­کند. زیرا نیازمندی­ها و آگهی­های مربوط به شغل ها زنانه اغلب در روزنامة دولتی دیتاها به چاپ می­رسید، این روزنامه منشاء مهم نوشتار حاضر است. چنانکه نشریات دولتی، و از شهریور 1320 به این سو نشریات زنان، به تبلیغ همین سبک زندگی می­پرداختند. به نظرم خیلی از توجه زنها به بدنشون بهخاطر اینه که نمی­خوان از زنهای دیگه کاهش باشن؛ بهخصوص فعالیت جراحی بینی. در گزارش سال 2014 همین گروه که بهصورت تخمینی و مبتنی بر پرسشنامه تنظیم شده میباشد موردها اعمال جراحی زیبایی بینی در کشور‌ایران در مرتبه چهارم کشورهای فهرست شده و حدود 37000 گزینه برآورد شده میباشد که مهم بقیه عدد ها ادعایی مسافت بخش اعظمی دارد. اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد ط اسباب و اثاث آرایشی اصل تهران بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.