تکمیل پروژه های نیمه تمام گردشگری مطالبه مردم شهرستان خلخال است – خبرگزاری مهر

وی اظهار داشت: هدف از برگزاری چنین نمایشگاههایی، تقویت و توسعه و گسترش صنعت گردشگری و تأثیرگذاری آن در اقتصاد کلان مرزو بوم و ارتقا اشتغال در مملکت است. در ادامه نیز بهناز بسکی، مدیر شورای سیاستگذاری نخستین کنفرانس این نمایشگاه گردشگری سالم و درختان گردی اظهار کرد: ما براین یقین هستیم که گردهمایی و هماندیشی ظرفیتهای پزشکی، سلامت، درختان گردی و دوستداران محیط زیست برای فعالین راستا گردشگری سلامت، می تواند انگیزه به اندازه برای حضور در کنفرانس نمایشگاه دکتر بسکی و آشنایی پتانسیلهای موجود به جهت بازار مخاطبین آماده کند. وی اظهار داشت: ایران مرتبه ۴۶ عالم در حوزه گردشگری سالم میباشد و گردشگری درمانی سالانه ۳ تا ۵ هزار دلار ارز آوری به سرزمین دارد. وی تصریح کرد: اول کنفرانس در بین المللی گردشگری سلامت پزشک معالج بسکی که مهمترین روی داد در زمینه گردشگری سالم و درختان گردی میباشد ۲۴ تا ۲۷ خرداد ماه در استان گلستان برگزار می شود. در ادامه همین گرد‌همایی بهزاد شجاعی دبیر اجرایی اول کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت و طبیعت گردی، نیز گفت: برپایی نمایشگاهها به ویژه در سطح ها منطقهای و بینالمللی از جنبههای مختلف در راستا گردشگری سالم موجبات پویایی اقتصاد مستقر را مهیا میسازد که از گزاره آن کمک به بسط و رونق صنعت گردشگری و هم حفظ و ارتقاء سطح اشتغال ملی است. وی درباره منزلت جمهوری اسلامی ایران در گردشگری سلامت در جهان گفت: بر مبنا گزارش سال 2020، کشور ایران از در میان 110 کشور، سکو 46 را در گردشگری تندرست کسب کرده است. ترجمان در پاسخ به سؤال تسنیم مبنی بر تأثیر کرونا بر گردشگری سلامت در کشور ایران تصریح کرد: نوشته ای در سال 2020 منتشر شده که عنوان کرده 73 % افت در گردشگری در عالم به برهان کرونا حادثه افتاده است، در آسیا سهم افت بیشتر بوده چون یکی از از قطبهای گردشگری سالم عالم میباشد و این مقدار در آسیا 79 % بوده است. رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت در ادامه اهمیت ابلاغ این که همهگیری ویروس کرونا آسیبهای متعددی در زمینه گردشگری سلامت به مرز و بوم وارد کرد، گفت: بطور کلی ۷۳ درصد افت در گردشگری سلامت طی ۲ سال آخر از شیوع کرونا در دنیا واقعه افتاد و سهم کشورهای آسیایی که از قطب های گردشگری سالم هستند، بخش اعظم بوده است. درصورتیکه 200 هزار گردشگر درمانی وارد مرزوبوم شوند یک میلیارد دلار ارزآوری به جهت سرزمین خواهد داشت. وی درباره ارزآوری گردشگری سالم تصریح کرد: یک توریست ساده غیردرمانی میانگین 840 دلار در کشورهزینه مینماید اما یک توریست درمانی فی مابین 3000 تا 5000 دلار ارز آوری برای میهن دارد. سرزمین ما نیز در حدود 70 % کاهش گردشگری سالم در برهه زمانی شیوع کرونا را تجربه کرده گردشگری ژئومورفولوژی است.