دریچه بازدید ، زیر فن کویل ، داکت اسپلیت – Istgah.com – سایر خدمات

مجموعه صنعتی رجائی(کاردو) اهمیت 30سال سابقه درخشان ایجاد کننده گونه های دریچه مشاهده حرفه کویل.دریچه بازدید پلاستیکی.دریچه تماشا داکت.دریچه بازدید تاسیسات.دریچه بازدید کناف .دریچه دسترسی.دریچه دسترسی فن کویل.دریچه دسترسی کناف.دریچه دسترسی فن کوئل.دریچه های دسترسی فن کوئل.دریچه های دسترسی کناف. این نوع دریچه از دو جور لولایی و وزنه ای تشکیل می شود که هر جور از این روزنه های لولایی و وزنه ای به اشکال متعدد از قبیل گل سقفی ، گریل دار ، ساده ، مشبک و خطی تقسیم می شود. همینطور تراز ذیل کلاف باید اساسی تراز سقف کاذب تراز باشد و در تمام روزنه به دو رخ پیچ از رو و پیچ از داخل(مخفی) کارگزاشتن می شود که پیچ پنهان شکیل خیس است و در روزنه های لولایی به شکل پیچ از رو نصب انجام می پذیرد. معمولا لولا را بر روی ارتفاع درب دریچه مشاهده داکت اسپلیت تعبیه می نمایند تا مقاومت بیشتری در زمانه باز شدنِ درب روزنه مشاهده داکت اسپلیت از خویش پیدایش دهد و به راحتی توانِ نگهداریِ درب دریچه بازدید داکت اسپلیت را داشته باشد.این لولا از یک سو به طول درب روزنه بازدید داکت اسپلیت و از سوی دیگر به یکی از دیواره های طولیِ فریمِ روزنه بازدید داکت اسپلیت دارای ربط شده و مهم اتصالِ بدنه دربِ روزنه تماشا داکت اسپلیت به فریمِ دریچه تماشا داکت اسپلیت قسمتِ عمده ای از فرآیند ایجاد روزنه تماشا داکت اسپلیت آهنی بی آلایش لولایی به انجام می رسد.پس از طراحی و ساخت درب دریچه تماشا داکت اسپلیت نوبت به ایجاد ترک های محل تعبیه ی قفل های زیمنسی می رسد.تعداد قفل های منصوب بر روی درب روزنه مشاهده داکت اسپلیت هم به بعد ها دریچه مشاهده داکت اسپلیت رابطه مستقیم دارااست و هرچه بعدها دریچه پایین رشته کویل بزرگتر باشد تعداد قفل هایی که باید روی دربِ این جور روزنه بازدید داکت اسپلیت تعبیه گردد اکثر می گردد. از سویی دیگر، در صورتی که کارگزاشتن را باید به رخ پیچ مخفی انجام بخشید پیچ ها می بایست در ساختار داخلی و دیواره ی سه پری فریم تعبیه شوند. قبل از توصیه ساخت به تولید کننده بایستی میزان داخلی کلاف در طول و عرض گرفته شود و اطلاع دیتا شود تا میزان بادخور از آن ها کسر گردد. رنگ این دریچه ها از محصول پودری الکترواستاتیک می باشد که ارتفاع قدمت بالایی دارد. پس از مهیا شدنِ ساختار کادر روزنه داکت اسپلیت نوبت به طراحی و تولید دربِ وزنه ایِ دریچه داکت اسپلیت می رسد.ابعاد درب وزنه ایِ روزنه داکت اسپلیت بر مبنای ابعادِ داخلیِ فریم، طراحی و مونتاژ می گردد.برای سهولت در نشیمنِ دربِ وزنه ایِ روزنه داکت اسپلیت ،به میزان یک تا دو میل از هر ضلع از ابعادِ داخلیِ فریمِ دریچه داکت اسپلیت کسر کرده و بعد ها درب دریچه داکت اسپلیت را طراحی دريچه داكت اسپليت می کنیم. اگر شما هر گونه سوالی در ارتباط اهمیت چه جایی و طرز به کارگیری از ساخت روزنه بازدید داکت اسپلیت دارید، می توانید اهمیت ما در ورقه وب تماس بگیرید.