راهنمای نگارش مقاله – مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ویرایش: نویسنده موظف میباشد حداکثر تا ۱۰ روز پس از تغییر تحول موقعیت نوشته به «آماده ویرایش از سوی نویسنده»، پوشه ویرایش شده ارسال نماید. ۵- راهنمایی به جهت ادامه تحقیق خود یا این که دیگران، در مجموع ارایه آنچه که از همین تحقیق به علم بیش تر شده است. ۴-۴ عاقبت گیری: می بایست به وضوح ابلاغ گر نتیجه گیری اصلی گزارش مورد و ارائه یک توضیح روشن از اساسی و ارتباط آنها، امکان تعمیم پذیری نتایج بدست آمده، هدایت برای ادامه تحقیق خویش یا دیگران و در مجموع ارایه آنچه که از این تحقیق به علم اضافه شده است. رعایت Copyright در ارایه دیتاها از سایر منابع. هر بخش اصلی نوشته بایستی از اولیه برگه نو آغاز گردد و به ترتیب در زیر سمت چپ ورقه شماره گذاری شود. در رخ پیدایش نقص‌ در ساعت ها اداری حساس شماره ذیل تماس دانلود نوشته ضایعات بگیرید. دارای رعایت این 10 نکته ما می توانیم تحقیق خودمان را قرین موفقیت سازیم. همین نکته در اکثر مواقع آیتم غفلت محققین قرار میگیرد. روش کار: بایستی به جور مطالعه، زمان و مکان انجام مطالعه، جامعه آیتم بررسی، چگونگی انتخاب مثال و همینطور جزئیات ابزار پژوهش، طریق کار، طرز تجزیه و بررسی دادهها و نرمافزار آماری گزینه استعمال به توجه اشاره شود. این پژوهش از جور کاربردی و حساس طریق تحلیلی توصیفی و علم سنجی انجام شده است. فرم مقاله: تمامی مقالات منتشر شده، مبتنی بر فرم مجله است. به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، “مجله علمی “، “اهمیت نگارش مقاله “، “دسته بندی متن های علمی و دانشگاهی”، “دسته بندی مقالات علمی”، “عنوان مقاله “، “مشخصات نویسنده”، “چکیده “، “کلمات کلیدی”، “مقدمه”، “نتایج (یافته ها)”، “منابع”، “اشتباهات مرسوم در نگارش مقاله”، “انتخاب مجله”، “بازبینی نهایی مقاله”، “ارسال مقاله”، “جایگاه سردبیری و ویراستارها”، “فرآیند داوری” و “فرآیند نشر” از پاراگراف مباحث و سرفصل هایی میباشد که در همین دوره به آن ها پرداخته خواهد شد. ۵- حصر های مطالعه و میزان تعمیم پذیر بودن آن می بایست آیتم اعتنا دانلود مقاله فلسفه ذهن قرار گیرد. در رخ پذیرش نوشته و یا این که پس از انجام اصلاحات گزینه نیاز مقاله در نوبت آنلاین قرار میگیرد. فونت، اندازه مطالب و تعداد صفحات مقاله: برای تایپ متون از قلم B Nazanin دراندازه ۱۱ و به جهت متون انگلیسی از Times News Roman دراندازه ۱۰ به کارگیری شود. 4. جداول می بایست در صفحات جداگانه هم تایپ شوند. مجله فارسی: نام خانوادگی و حرف اولیه نام نویسنده یا این که نویسندگان، تیتر تمام مقاله، اسم نشریه، دوره، شماره، سال انتشار، شماره صفحات آیتم نظر. پس از ورود به فرم ارسال مقاله، فرآیند پایین به جهت دریافت مشخصات و پروندهی مقاله در دسترس شما قرار میگیرد.