رونمایی از تیم منتخب 1400 فوتبال ایران – ورزش سه

ما تمامی به فوتبال نیاز داریم و همین نیاز چندان شدید هست که تلویزیون می تواند در وقتی که مسابقات مهم هم زمان برگزار میگردد عاقبت و خبر بـازی را نگوید که دوستداران ناگزیر باشند تا صبح بیدار بمانند و مسابقه را ببینند و حیاتی و معنا دار همین که کسی نیز اعتراض نکند. چنانکه هنگامی می گوییم فوتبال شغل است یا شغل نیست هر یک از دو حکم در زمرة قضایای جدلی الطرفین قرار می‌گیرد و هر یک از آن دو را می توان کلیدی دلایلی ثابت یا نفی کرد. قبل از هر چیزی باید این نکته را دقت کنید که هیچ فال و طالع بینی قابل اعتماد وجود ندارد و هیچوقت نباید مبنای تصمیم گیری یک فرد بر پایه یک فال یا طالع بینی باشد. این که چه وقتی می بایست برای کمک به مدافعان به عقب برگردد یا چه زمانی به عمق زده و یک حمله را پی ریزی کند. ممکن است بخش اعظمی همین کلام را نپذیرند چون نمی خواهند یا این که نمی توانند بیندیشند که این دنیا چه عالم عجیبی شده است. وقتی که توپ به بازیکنی عکس العمل کند و کل توپ از خط طولی زمین بیرونبرود، مجموعه رقیب بایستی توپ را از محل بیرونرفتن آن بر روی خط، پرتابکند. تسو یعنی ضربهزدن دارای پا و چو یعنی توپ یا هر شیء گوی نظیر آن. بنظر من بستگی هایی مانند بستگی و علاقه مردم به فوتبال یا این که نظم آخرین زمان تجدد بسیار مناسبت دارد. داور بازی خلافکار از نظم و قاعده را مجازات می‌کند و مربی هر تیم بر نظم کار بازیکنانش چک داراست فوتبال تمرین نبرد به جهت غلبه در عین رعایت نظم و پیروی از ضابطه است. فوتبال در صورتی که تماشاگر نداشت چیزی که حالا هست نمی شد و به شکل بازی به مضمون‌ درست لفظ برای بازیکنانش باقی می ماند. کسی هم که تماشای بازی فوتبال را دوست می داراست حتمی نیست باسواد باشد بلکه بایستی قواعد بازی را بداند و البته چنانچه این قواعد را نداند از بازی چیزی نمی فهمد و از آن اخبار فوتبال قطره لذتی نمی برد. درخواستی که ولی گزینه توجه اسکوچیچ قرار نگرفت و او دروازهبان تیمش را به جهت رویا رویی اصلی کره جنوبی که مدام اهمیت بوده دعوت کرده است. البته کنعانی بهعنوان یکی از مهرههای حیاتی مجموعه ملی حساس ادراک مسئولیت خویش نسبت به همگی هواداران فوتبال، بایستی نکات دیگری را نیز مدنظر خویش قرار بدهد که این موضوع در حد مسائل فنی اهمیت دارد. چنانچه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه اخبار فوتبال رئال مادرید لطفا از کاغذ ما بخواهید.