شنا کردن و نکاتی که لازم است راجع به آن بدانید – مجله آسان طب

به گزارش مجله آسان طب عدم دسترسی به استخر شنا در هر جا یا این که هر شرایط زمانی یک عدد از محدودیتهای تمرین شنا هست که بایستی به شکل همیشگی و منظم تمرین گردد. در شنای پروانه که هر دو بازو به طور هم زمان باید از آب خارج شوند، سختترین شناهای پنجگانه می باشد. صدمات ناشی از عمل زیاد؛ به تیتر نمونه شنای پروانه مسابقهای (پروانه سرعت، و خیر استقامت) ممکن هست باعث یه خرده کمر درد شود شامل شکستن استخوانهای ستون فقرات در موارد نایاب و درد شانهها پس از سالهای متمادی تمرین، شنای قورباغه ممکن میباشد باعث درد مچ پا و درد مفاصل ران شود، شنای آزاد و کرال پشت ممکن می باشد سبب ساز ورم زانو شود. حتی یک نفر آدم خیر چندان آشنا به فوت و فن شناگری هم می تواند یک شنای ارتقا دهندهٔ حوصله قلب و شش ها را به آیتم اجرا بگذارد. تا سال 1314 در سراسر کشور‌ایران حتی یک استخر شنا نیز فقدان و صرفا در اردوگاه نظامی اقدسیه تهران یک استخر برای تدریس شنا به دانشجویان دانشگاه افسری ساخته بودند. لگن و تنه تان را طوری بچرخانید تا آب را بشکافید. مردم فرزندان قریه تا پانزده ساله خویش را به مربیان شنا میسپردند. حساس انجام نرمش های منظم عضله ها کتف و تنه و کمر خود را تقویت کنید. چنانچه شما یک شناگر لطف هستید، سفارش می نماییم شنایی مداوم انجام بدهید و به جهت تولید تنوع هر چهار دور یکبار از جور متعدد شنا استفاده کنید. برای افرادی که هر دسته نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در مورد چگونگی به کار گیری از حلقه شنا استخر کودک ، شما ممکن است می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.