فروش آنلاین،تلفنی و حضوری دریچه زیر فن کویل در تهویه مارکت

اهمیت ساخت فریم و درب دریچه رشته کویل شیاردار نوبت به مرحله رنگ آمیزی می رسد.رنگ روزنه فن کویل عموما سفید در حیث گرفته می شود.اما گاهی وقت ها طراح یا آرشیتکت برای تناسب عمده و تولید هارمونی در محفظه از رنگ های فانتزی پیشنهاد می کند که بنا به توصیه خرید کننده این مورد قضیه بصورت کارهای سفارشی پیگیری و انجام می گیرد. پره ای صورت میباشند و حساس منافذی در گوشه ها هستند که سبب ساز شده عملکردی زیاد مطلوبی را جهت تهویه رقم بزنند و روزنه ها به شکل وزنه ای و لولایی قابلیت باز و بسته شدن دارا‌هستند مطلوب برای محفظه اداری می باشند. فشاربیش از حد میتواند به نشیمنگاه (Seat) شیرآسیب برساند و ردوبدل زود هنگام قسمتهای خراب شده شیرکنترل را ضروری سازد. دریچه دسترسی حرفه کویل ساده، نیازی به شیار برای تردد هوا به درون محفظهی دستگاه حرفه کویل ندارد و درب همین روزنه دستزسی رشته کویل به رخ فارغ از شیار و سوراخ به رخ ورق سادهی فلت از آلومینیوم ساخته میگردد. به جهت ساخت دریچه دسترسی فن کویل مشابه لولا در آغاز از سایزینگِ محل کارگزاری روزنه دسترسی رشته کویل آغاز می نماییم.با استحصال بعد ها طولی و عرضی، اضلاع کادر به شکل گوشه بُر فراهم اتصال به هم می شوند.برای اتصال هرکدام از اضلاع فریم از گوشه های فلزی یا این که کرنر استعمال میشود و نیازی به جوش خاصی نیست.پس از ساختاریابیِ فریمِ دریچه دسترسی حرفه کویل قطعهی سه پری را در ارتفاع کادر تعبیه می نماییم.بعد از همین مرحله نسبت به ایجاد درب روزنه دسترسی رشته کویلِ مشابه لولا بر اساس بعدها داخلیِ مبادرت میشود.درب دریچه دسترسی حرفه کویل بر پایه گونه های متنوعِ شیاردار،خطی، مشبک،گل سقفی و دیگر موردها عمومی قابل طراحی و ساخت است.محدودیتی در ایجاد بعد ها و سایزهای گوناگون در ساخت همین دسته روزنه دسترسی فن کویل وجود ندارد و در هرسایز و ابعادی میتوان روزنه دسترسی رشته کویل مشابه لولا را تولید کرد.بر اساس مدلی که برای همین مدل دریچه دسترسی فن کویِل در حیث گرفته شده تعبیه قفل یا قفله های زیمنس به تعداد کافی در ابعادِ دیگرِ درب دریچه دسترسی فن کویل از کارها اضطراری است. همین دریچه فن کویل هوای گزینه نیاز برای مکش دستگاه حرفه کویل را از طرز شیارهای خطیِ کله قندی تامین می نماید.در واقع این روزنه حرفه کویل هم نقش درب را به جهت مشاهده حرفه کویل و نیز نقش هوارسان را به جهت دستگاه رشته کویل ایفا می کند.برای تولید این روزنه حرفه کویل احتیاج به کادر و یک درب می باشد.با توجه به جداشوندگیِ مدلِ دربِ این روزنه فن کویل،نوع کادر می بایست طوری گزینش گردد که در لبه ی داخلیِ خویش یک نشیمن گاه تولید نماید. به این ترتیب قادرخواهیم بود در حالت پاره بارمقدار جریان و فشارسیستم را کمتر دیتا و کنترل کنیم. درصورتیکه شما هر مدل سوالی در رابطه با چه جایی و روش استعمال از ابعاد دریچه حرفه کویل سقفی دارید، می توانید حیاتی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.