مرکز پژوهشها – آیین نامه راهنمایی و رانندگی

چراغ راهنمایی سولار در وضعیت و شرایط های متفاوت جاده و حتی خارج از شهر نیز قابل کارگزاری می باشند و احتیاجی به کابل کشی و تامین انرژی در مکان هایی که حیاتی مسافت های طولانی میباشند وجود ندارد. مهم دقت به وجود دوربین های تصویب خلافی اتومبیل در بخش اعظم چهار راه ها و تبارک رویه های سرزمین همواره ممکن هست بدون همین که اطلاع داشته باشید اتومبیل شما جریمه گردد و در سوابق خلافی شما تصویب شود. آنگاه نسبت به ثبت شکایت و اعتراض خود مبادرت کنید. وی تصریح کرد: سرمایه اجتماعی جامعه نباید در اختیار افرادی باشد که در انجام وظایف خود تخصص ندارند، هرچند ممکن است اهمیت یک جریمه اعتباری بالغ بر ۱۰۰ هزار تومان ساخت شود البته باید توجه شود که همین معتبر حساس چه هزینه ای به دست آمده است. ایرانیانی که از کشورهای خارجی گواهینامهی رانندگی گرفتهاند در صورتی که بخواهند در جمهوری اسلامی ایران رانندگی کنند باید پیاله سه ماه پس از ورود به ایران حیاتی تسلیم مدارک لازم و گذراندن آزمایش کتبی آییننامه، گواهینامهی خارجی خویش را به گواهینامهی اهل ایران تبدیل نمایند. موظفند فاصلهمناسبی را به جهت دوری از تصادف محافظت کنند. اگر گواهینامهی رانندگی یا کارت شهری مفقود شود یا از دربین برود دارنده آن میتواند تقاضای صدور المثنی کند. شهربانی میتواند به بنگاههای باربری یا این که مسافربری یا این که تعمیرگاهها یا امثال آنان که مجهز به وسایل نقلیه و همینطور صادر شدن برگ معاینه آنها را بدهد. همچنین میتوانید حساس شرکت در چندین امتحان بهتر قوانین و سوالات گوناگون را شعور کرده و اهمیت یادداشت کردن نکات و باز‌نگری قوانینی که به هم شباهت دارند به پاسخ درست برسید. شهربانی میتواند از کلیهی وسایل نقلیه هر سال یک یا تعدادی نوبت معاینه به عمل آورد. این قبیل بنگاهها باید دفتری به جهت ثبت مشخصات وسایل نقلیه آیتم معاینه و برگهای معاینه داشته باشند. و بسته شدن راهعبور وسایل دیگر، مجاز است. ۴- قبول شدن در آزمایش شهرشناسی. ۱- در صورتی که گواهینامهی رانندگی اشتباهاً یا این که ناقص صادر شده باشد آن را مسترد داراست و پس از رفع خطا یا این که نقص گواهینامه صحیح صادر و تسلیم کند. در صورتی که شما هر جور سوالی در ارتباط حیاتی چه جایی و طریق استعمال از نمونه پرسش ها آئین نامه قم دارید، می توانید اساسی ما در صفحه وب تماس بگیرید.