مرکز پژوهشها – آیین نامه راهنمایی و رانندگی

شهربانی موظف است در مواقع حتمی بنگاهها و تعمیرگاههای مذکور در ماده ۴۰ را بازرسی کند و چنان چه به هر جهتی از جهات صلاحیت معاینهکنندگان وسائط نقلیه را مورد تردید قرار دهد اجازهی صادره را لغو نماید. در مواردی که حرکت وسیلهی نقلیه در راههای عمومی طبق نظر کارشناس فنی شهربانی یا این که ژاندارمری به واسطهی معایب و نواقص مکانیکی، خطر آفرین باشد، پلاک آن دریافت و پس از برطرف کردن معایب و نواقص و معاینهی ازمون ایین نامه ی اصلی ۱۴۰۰ مجدد مسترد میشود. رانندگان یا این که مالکین وسیلهی نقلیهای که ضمن معاینه، معیوب یا ناقص تشخیص دیتا شده تنها میتوانند آن را در تاریخ و مسیری که در برگ اجازهنامهی صادره از طرف مأمور معاینهکننده مشخص و معلوم می‌گردد تا تعمیرگاه یا گاراژ منتقل سازند. ۵- یک چراغ کوچک با نور سپید در عقب به جهت تشخیص شمارهی پلاک. ۳- دو چراغ کوچک مهم نور قرمز جهت تشخیص عرض اتومبیل در منتهیالیه هر یک از دو سمت عقب. ۲- دو چراغ ریز حساس نور رنگ زرد یا سفید برای تشخیص عرض خودرو در منتهیالیه هر یک از دو قسمت جلو. ۷- دو چراغ راهنمایی الکتریکی یا این که مکانیکی اهمیت نور سفید یا زرد رنگ در طرفین جلو و دو تای دیگر از آن حیاتی رنگ قرمز در طرفین عقب برای اعلام قصد گردش به چپ یا به راست. ۱- دو چراغ بزرگ اساسی دو استپ و نور سفید در طرفین جلو. ۴- دو چراغ ریز اصلی نور قرمز‌رنگ یا نارنجی بریا ترمز (ایست) در عقب که به محض گرفتن ترمز پر‌نور شده و از فاصله ۳۵ متری چشم شود. در زمان روبرو شدن حساس وسیله نقلیه ای که از جهت مخالف حرکت می نماید به جهت ارتقاء ایمنی تردد از چه فاصله ای باید چراغ نور ذیل استعمال نمود؟ نور همین چراغها در روز بایستی از مسافت ۳۵ متری قابل رؤیت باشد. همین برگ که مدت اعتبارش در متن آن قید میشود می بایست مدام بر مرحله داخلی شیشهی جلوی وسیلهی نقلیه به نحوی که به جهت مأمورین انتظامی قابل رؤیت باشد کارگزاری گردد. در همین رخ مالکین و رانندگان مکلفند وسایل نقلیه خود را جهت معاینه در تاریخ و محلی که شهربانی قبلاً اعلام مینماید حاضر سازند. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب تارنما آیین طومار آزمون علم ها مبنا پزشکی.