موفقیت در کنکور با محصولات آموزشی موسسه حرف آخر – ایرنا

نگاه اعتراضی مردم نسبت به حاکمیت در سال 1401 باتوجه به نبود بودجهای نیز که شاهدش هستیم، به اوج خود می رسد و در فضای بینالمللی نیز بهویژه حساس حمله روسیه به اوکراین و حمایت سفت و طاقت فرسا مقامات عالیرتبه نظام جمهوری اسلامی از اقدامات روسیه دچار گوشه گیری خوا‌هیم شد. اعتراضات مردمان در سال 1401 درمقابل حاکمیت به اوج خویش میرسد! معرفی موسسه کلام اخیر موسسه حرف آخر در سال ۱۳۹۰ اولی سال عمل خود را به صورت رسمی اغاز کرد و تا به امروز بصورت قانونی و حیاتی تمام اقتدار در راستا تولید محصولات آموزشی به جهت کنکوری ها فعالیت میکند. شعبانی ادامه داد: در حالا حاضر ۲۶ کانون وکلا در ۲۶ استان به صورت مستقل از یکدیگر در اکنون فعالیت هستند؛ کانون وکلای کرمان در سال ۱۳۸۹ از کانون وکلای مرکز قطع شده و تا به امروز شش زمان مدیر را پشت سر گذاشته است. اگر آقای گروسی به سازمان ملل گزارش دهد که جمهوری اسلامی مانع از بررسی سایتهای هستهای به وسیله بازرسان شده و شورای حکام کشور‌ایران را محکوم کرده و گزارش را به شورای امنیت میفرستد. در صورتی که جمهوری اسلامی بخواهد برجام غربیها را امضا نماید اهمیت اعتراض و درگیری مخالفان تندروی خویش حرف اخیر بدون‌پول متوسطه اول مواجهه خواهد شد! همین شرایط برای جمهوری اسلامی مضاعف خطرناک بوده و ما مجدد به شرایط به مراتب بدتر از سالهای قبل از 2015 بر خوا هیم گشت. در هم اکنون حاضر جمهوری اسلامی دچار یک بلاتکلیفی دیپلماتیکی میباشد که نمیداند به چه رخ وضعیت را سامان ببخشد! اگر جمهوری اسلامی بخواهد حساس همان وضعیت غربیها برجام را امضا کند، حساس اعتراض و حتی درگیریهای مخالفان تندرو داخلی برجام روبهرو خواهد شد. احتمالا جمهوری اسلامی حق داشته باشد که از آمریکا به جهت ماندن در توافق تضمین بخواهد ولی این را هم بایستی بداند که در نظام حقوقی آمریکا چیزی اهمیت تیتر ضمانت وجود نداشته و رئیسجمهور فعلی نمیتواند این ضمانت را بدهد که رئیسجمهور بعدی نیز همین توافق را بپذیرد. آقای گروسی صراحتاً عنوان کردند که تا زمانیکه ما به وین گزارش ارسال نکنیم، وین نمیتواند هیچ توافقی را حیاتی جمهوری اسلامی امضا کند. آیا ممکن هست که جمهوری اسلامی برای دومین توشه در پایین فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار گیرد؟ از سویی دیگر آقای گروسی جمهوری اسلامی را زیر فشار قرار دیتا که می بایست اجازه باز‌نگری سایتهای هستهای به کارشناسان بینالمللی را دهد.